Zásady spracúvania osobných údajov

zÁSADY SPRACÚVANIA osobných údajov fyzických osôb

(ďalej len „Ochrana osobných údajov“)


 

Informácia podľa §19 a §20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neskorších predpisov.


 

 1. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom osobných údajov je subjekt, ktorý vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene alebo na základe osobitných právnych predpisov1. Takouto osobou je TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, Košice 040 01, IČO: 31 679 69 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba prostredníctvom poverených osôb – zamestnancov, ktorí boli dôkladne poučení o ochrane osobných údajov a o povinnosti zachovávať mlčanlivosť.


 

 1. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb, tak ako jej to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Na takéto spracovanie nie je väčšinou potrebný súhlas dotknutej osoby a poskytnutie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou. Pokiaľ dotknutá osoba osobné údaje potrebné na účely podľa legislatívy Prevádzkovateľovi neposkytne, je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vykonať úkony, ktoré bez poskytnutých osobných údajov nie je možné vykonať.


 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj z dôvodu oprávnených záujmov prevádzkovateľa a to najmä formou evidencie osôb vstupujúcich do budov prevádzkovateľa, monitorovania priestorov prístupných verejnosti kamerovým systémom alebo z bezproblémového poskytovania služieb.


 

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.


 

V prípade, kedy spracovanie nie je založené na základe právneho predpisu, zmluvy alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa je Prevádzkovateľ povinný získať na spracúvanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby. Súhlas je vždy udelený dobrovoľne a nesmie ovplyvniť poskytnutie služby. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať bez právnych následkov na poskytnutie služby.


 

Aktuálny zoznam účelov, na ktorý sú spracúvané osobné údaje Prevádzkovateľa, nájdete v prílohe tohto dokumentu.


 

 1. Aký je rozsah spracúvaných osobných údajov?

Prevádzkovateľ spracúva najmä osobné údaje určené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Kategórie spracúvaných osobných údajov zahŕňajú najmä identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby, údaje o narodení a pobyte, údaje potrebné na zrealizovanie platby, údaje potrebné na preukázanie skutočností vyžadovaných zákonom.


 

V prípadoch, kedy to vyžadujú právne predpisy spracúva Prevádzkovateľ aj osobitnú kategóriu osobných údajov, ako napríklad údaje o zdraví, údaje o bezúhonnosti alebo podobne.


 

 1. Komu odovzdávame Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má na základe právnych predpisov povinnosť, niektoré osobné údaje zdieľať s orgánmi verejnej moci a okrem toho môže samostatne bez súhlasu dotknutej osoby poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí môžu osobné údaje spracúvať iba v mene prevádzkovateľa, podľa jeho pokynov a sú poverení na základe zmluvy. Prevádzkovateľ má poverených sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v jej mene a na základe jej pokynov. Zoznam sprostredkovateľov tvorí súčasť záznamov o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa a je možné ho nájsť v prílohe tohto dokumentu.

Zoznam subjektov, ktorým Prevádzkovateľ poskytuje v špecifických situáciách osobné údaje na základe všeobecne záväzných právnych predpisov aj bez súhlasu dotknutej osoby:

 • súdy a orgány činné v trestnom konaní

 • súdni exekútori

 • daňové orgány

 • Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 • iné subjekty, keď to ustanovuje zákon.


 

 1. Ako dlho spracúvame osobné údaje?

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva z osobitných predpisov. Prevádzkovateľ vedie registratúru a má vypracovanú vnútornú smernicu v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, v ktorej v súlade s právnymi predpismi a na základe schválenia Štátneho archívu má stanovené doby spracúvania, archivácie a doby a spôsobu likvidácie osobných údajov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov.

Pokiaľ si nie ste istý, ako dlho sa budú Vaše údaje spracúvať, môžete sa túto informáciu dozvedieť z interného predpisu, alebo sa opýtať príslušného zamestnanca.

Pri nakladaní s osobnými údajmi dodržiavame zásadu minimalizácie, ktorá ustanovuje, že pokiaľ uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. V rámci jednotlivých spracovateľských operácií máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní. Taktiež prístup k Vašim osobným údajom je prísne kontrolovaný a povolený iba osobám, ktoré to nevyhnutne potrebujú pre výkon svojich pracovných povinností, tak aby sa zachovala zásada obmedzenia prístupu k osobným údajom.


 


 

 1. Používa sa automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie a každé rozhodnutie, ktoré s ohľadom na poskytnutie služieb pre Vás urobíme je kontrolované a riadené povereným zamestnancom.


 

 1. Odkiaľ sme získali osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, získavame prevažne priamo od Vás osobne prostredníctvom papierových alebo elektronických žiadostí. Výnimočne získavame osobné údaje aj od iných osôb, pokiaľ ste na to udelili súhlas, alebo ak to bolo nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmlúv, alebo ak to vyžadujú právne predpisy. Tieto iné osoby sú prevažne Vaši zamestnávatelia alebo blízke osoby. Niektoré osobné údaje a informácie môžeme v oprávnených prípadoch získavať aj z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok.

Pokiaľ si nie ste istý odkiaľ máme osobné údaje o Vašej osobe, môžete využiť právo na prístup k osobným údajom, ktoré je popísané nižšie, alebo priamo kontaktujte zodpovednú osobu.


 

 1. Aké sú práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov?

Podľa §21 až §29 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti právo vyžadovať od Prevádzkovateľa:


 

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte vždy právo na potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú spracúvané prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúva a na základe takejto žiadosti Vás informovať o:

 • účele spracúvania,

 • kategórii spracúvaných osobných údajov,

 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,

 • dobe uchovávania osobných údajov, prípadne informáciu o kritériách na jej určenie,

 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podanie sťažnosti) na Úrad na ochranu osobných údajov,

 • informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ osobné údaje neboli získané priamo od Vás,

 • informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu,

 • informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


 


 

Právo na opravu

Pri zmene Vašich osobných údajov sme povinní ich opraviť tak, aby sa spracúvali iba aktuálne, úplné a správne osobné údaje. V prípade oznámenia zmien alebo zistenia, že niektorý osobný údaj nie je aktuálny alebo správny, sme povinní vykonať nápravu. Informujte nás prosím a my osobné údaje opravíme.


 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V určitých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na základe Vašej žiadosti vymazať. Takéto právo nie je absolútne a preto každá žiadosť o vymazanie údajov podlieha preskúmaniu zodpovednej osoby, ktorá dohliadne na vymazanie osobných údajov, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky.


 

Právo na obmedzenie spracúvania

Pokiaľ budete namietať, že spracúvame nesprávne osobné údaje, alebo že naše spracúvanie považujete za nezákonné, prípadne pokiaľ osobné údaje budete potrebovať na uplatnenie právnych nárokov alebo budete namietať oprávnený záujem, kedy by boli Vaše osobné údaje spracúvané bez súhlasu, máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ sa neoveria dôvody, pre ktoré namietate spracúvanie. Počas obmedzenia nie je možné s osobnými údajmi nakladať okrem zákonom stanovených výnimiek.


 

Právo na prenosnosť údajov

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané automatizovane na základe udeleného súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, je prevádzkovateľ povinný Vám poskytnúť kópiu osobných údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a takto získané osobné údaje môžete preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.


 

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Vždy počas spracúvania Vašich osobných údajov máte možnosť namietať spracúvanie osobných údajov pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo na základe plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi.


 

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte podnet alebo sťažnosť na spracúvanie osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +421(2) 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk


 

 1. Kde a ako je možné uplatniť si svoje práva?

Práva, ktoré zakladá zákon o ochrane osobných údajov si môžete kedykoľvek uplatniť osobne alebo písomne u prevádzkovateľa alebo kontaktovaním určenej osoby na adrese: gdpr@teho.sk.


 

Všetky odpovede a vybavenie žiadostí sú poskytované bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme na základe zákona oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.


 

Všetky informácie, ktoré sme povinní Vám poskytnúť, sa snažíme vybaviť najneskôr do jedného mesiaca od obdržania Vašej žiadosti. Na základe zákona o ochrane osobných údajov sme v oddôvodnených prípadoch oprávnení najmä vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť túto lehotu o dva mesiace. O predĺžení lehoty, vrátane uvedenia dôvodu, Vás budeme samozrejme vždy informovať.


 

10. Cookies policy


 

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú zaslané a uložené vo Vašom počítači, smartfóne alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na internet. Sú vytvorené na to, aby webová stránka, ktorú navštívite, rozoznala Vaše koncové zariadenie, alebo aby Vám pomáhali a umožnili efektívne používať webové stránky, ich funkcie a nastavenia.

 

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (IČO: 31 679 692) používa cookies na rôzne účely. Zoznam cookies, ktoré používame, typ a účel ich použitia, ako aj ďalšie informácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 

Použitie cookies

Názov

Použitie pre doménu

Koniec platnosti

Tretia strana

Registruje, či má používateľ v prehliadači aktivovaný JavaScript.

Has_JS

teho.sk

Na konci relácie

Nie

Uchováva používateľské stavy naprieč žiadosťami o stránku.

SESS#

teho.sk

23 dní

Nie

Štatistické údaje zbierané v anonymnej podobe, ktoré sa využívajú na vytváranie reportov o používaní našich webových stránok.

__utm.gif

teho.sk

Na konci relácie

USA, google-analytics.com

__utma

teho.sk

2 roky

USA, google-analytics.com

__utmb

teho.sk

Na konci relácie

USA, google-analytics.com

__utmc

teho.sk

Na konci relácie

USA, google-analytics.com

__utmt

teho.sk

Na konci relácie

USA, google-analytics.com

__utmv

teho.sk

2 roky

USA, google-analytics.com

__utmz

teho.sk

6 mesiacov

USA, google-analytics.com

 

V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách2 v znení neskorších predpisov si Vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť zmeny nastavenia svojho prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Vaše aktuálne nastavenia webového prehliadača preto budeme považovať za súhlas s ukladaním cookies v určenom rozsahu.

 

Na čo sa cookies používajú?

Naša spoločnosť používa cookies na to, aby Vám zabezpečila čo najpohodlnejšie a najefektívnejšie využitie našich webových stránok. Cookies používame na to, aby sme Vám predstavili taký obsah našich stránok, o ktorom predpokladáme, že by pre Vás mohol byť zaujímavý, ale len v súvislosti s našimi produktmi alebo službami. Cookies používame tiež na zabezpečenie Vášho súkromia pri prehliadaní našich webových stránok.

Nepoužívame cookies na to, aby sme Vás kontaktovali prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, telefónu alebo inak.

Ak nájdete na stránkach našej spoločnosti linky na iné internetové stránky, prosím nezabudnite, že tieto majú vlastný spôsob, rozsah a typ cookies, ktoré používajú, a ktoré budú spracúvať všetky údaje, ktoré na týchto stránkach poskytnete. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali a nastavili cookies na týchto webových stránkach pred tým, než si ich začnete prehliadať, prípadne ich prevádzkovateľom poskytnete akékoľvek údaje.

 

Prečo si ponechať nastavenie Cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je teda na Vašej slobodnej vôli. Je však potrebné vedieť, že v prípade zmeny ich nastavenia môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený používateľský komfort.

 

Ako si môžem zmeniť nastavenia Cookies?

Tieto odkazy na stránky Vám ukážu, ako môžete kontrolovať svoje nastavenia cookies cez Váš internetový prehliadač. Pokiaľ zmeníte tieto nastavenia, uplatnia sa nielen pre naše web stránky, ale aj pre všetky ostatné stránky, ktoré navštevujete cez Váš internetový prehliadač.

https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

1 § 5 o) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2 Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení používateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý používateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný v trestnom konaní a iný orgán štátu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.