Zásady spracúvania osobných údajov

AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 

1.      Kto sme?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom: Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31 679 692, zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 3697/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“).

 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) [ďalej len „GDPR“] a relevantnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ”), ktoré sa na nás vzťahujú.

 

2.      Ako nás môžete kontaktovať?

Svoje práva môžete vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom kontaktnej osoby [1]:

  • e-mail: gdpr@teho.sk
  • poštová adresa: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice

 

V prípade otázok nás môžete telefonicky kontaktovať na tel. č.: 055/6007100

 

3.      Prečo spracúvame osobné údaje (t. j. na aké účely) a na akom právnom základe?

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania

osobných údajov

Súvisiace právne predpisy [2]

realizácia predzmluvných vzťahov v rámci výberového konania

článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. b) GDPR

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonník práce

vyhľadávanie vhodného zamestnanca v databáze životopisov spoločnosti Profesia, spol. s r.o. a Profesia CZ, spol. s r.o.

článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR

x

vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie

článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR

x

plnenie povinností zamestnávateľa

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. b) GDPR

Zákonník práce, Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o náhrade príjmu, Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení, Zákon o BOZP

preukazovanie bezúhonnosti pri výkone práce vo verejnom záujme

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 10 GDPR

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

prevencia korupcie (prostredníctvom vyhodnocovania majetkových priznaní)

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

zabezpečenie plnenia povinností našich zamestnancov, poskytovania našich služieb a spolupráce so zmluvnými partnermi (výmenou, prípadne zverejňovaním kontaktných údajov)

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

ZOOÚ

plnenie predzmluvných a zmluvných povinností (mimo pracovnoprávnych vzťahov)

článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Občiansky zákonník, Obchodný zákonník

vybavovanie reklamácií spotrebiteľov

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník

kontrola plnenia povinností zamestnancov (prostredníctvom monitorovania priestorov kamerovým systémom)

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Zákonník práce

zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR

x

realizácia verejného obstarávania

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Zákon o verejnom obstarávaní

prieskum spokojnosti zákazníkov

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

x

vedenie knihy jázd (monitorovaním polohy motorových vozidiel v pracovnom čase prostredníctvom geolokalizačných služieb - GPS)

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

právne predpisy v oblasti účtovníctva a správy daní

plánovanie činností pre potreby urgentného zásahu (monitorovaním polohy motorových vozidiel v pracovnom čase prostredníctvom geolokalizačných služieb - GPS)

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

x

ochrana majetku Prevádzkovateľa a zvereného majetku (vedením evidencie návštev v priestoroch Prevádzkovateľa)

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR

x

informovanie verejnosti o novinkách Prevádzkovateľa (prostredníctvom elektronického zasielania bulletinu)

článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR

x

ochrana majetku Prevádzkovateľa a zvereného majetku (monitorovaním priestorov kamerovým systémom)

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

x

evidencia a kontrola pracovnej činnosti zamestnancov (prostredníctvom výkazov)

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Zákonník práce

plnenie povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (najmä vedenie evidencie úrazov) vo vzťahu k osobám, ktoré nie sú zamestnancami Prevádzkovateľa

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Zákon o BOZP

ochrana majetku Prevádzkovateľa a zvereného majetku (monitorovaním vstupov do vyhradených priestorov prostredníctvom prístupových kariet)

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

x

zefektívnenie práce zamestnancov (prostredníctvom sprístupňovania informácií o prítomnosti zamestnancov z dochádzkového systému)

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 

x

účtovné a daňové účely

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

právne predpisy v oblasti účtovníctva a správy daní

vybavovanie žiadostí a sprístupňovanie informácií podľa Zákon o slobode informácií

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Zákon o slobode informácií

identifikácia zamestnancov prostredníctvom fotografií na dochádzkových a prístupových kartách

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

x

kontrola plnenia povinností na úseku cestnej dopravy (prostredníctvom tachografov)

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Nariadenie o tachografoch

zabezpečenie kontrolnej činnosti u Prevádzkovateľa

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Obchodný zákonník, Zákon o obecnom zriadení

ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti v zmysle Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Zákon o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti

vyhotovovanie zápisníc zo zasadnutí orgánov Prevádzkovateľa

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Obchodný zákonník

vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa GDPR

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR, článok 10 GDPR

GDPR

archívne účely

právny základ, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov na pôvodné účely v zmysle režimu článku 89 GDPR

Zákon o archívoch

 

Zoznam použitých skratiek:

GDPR

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Nariadenie o tachografoch

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy

ZOOÚ

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Civilný sporový poriadok

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

Civilný mimosporový poriadok

zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok

Občiansky zákonník

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Obchodný zákonník

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Trestný zákon

zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

Trestný poriadok

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

Zákon o archívoch

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Zákonník práce

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Zákon o verejnom obstarávaní

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Správny súdny poriadok

zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Správny poriadok

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Exekučný poriadok

zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Zákon o priestupkoch

zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Zákon o ochrane spotrebiteľa

zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon o sociálnom poistení

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Zákon o zdravotnom poistení

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o BOZP

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o slobode informácií

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o náhrade príjmu

zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení

zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení

 

zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o

zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o účtovníctve

zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve

Daňový poriadok

zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

4.      Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov sledujeme náš oprávnený záujem, ktorým je:

·        obhajovanie našich právnych nárokov,

·        ochrana majetku,

·        dohľad nad prácou našich zamestnancov,

·        zabezpečovanie urgentného zásahu v prípade potreby,

·        riadne plnenie záväzkových vzťahov,

·        zefektívňovanie práce našich zamestnancov a zvyšovanie úrovne našich služieb.

 

 

5.      Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Podľa povahy veci spracúvame rôzne kategórie osobných údajov:

·        Bežné osobné údaje – napr. identifikačné údaje, údaje zachytené na fotografiách a videozáznamoch, kontaktné údaje, údaje uvedené v životopise, údaje o priznaní dôchodku, údaje o príjmoch, údaje o vyživovaných deťoch, rodné číslo, rodinný stav, údaj o sume vymáhanej exekútorom, lokalizačné údaje, informácie o majetkových pomeroch.

 

·        Osobitné kategórie osobných údajov - napr. údaje o zdravotnom stave zamestnancov (o dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstve, čerpaní materskej dovolenky, úrazoch a pod.), údaje o niektorých osobných prekážkach zamestnancov v práci, osobné údaje o úrazoch návštevníkov kúpalísk.

 

Osobné údaje týkajúce sa zdravia spracúvame len na plnenie našich povinností v oblasti pracovného práva a sociálneho zabezpečenia alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

·        Údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky - výpisy z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti zamestnanca pred uzatvorením a počas trvania pracovnoprávneho vzťahu.

 

6.      Od koho získavame osobné údaje?

Väčšinu osobných údajov, ktoré spracúvame, získavame priamo od Vás, napr. ak nás kontaktujete, uchádzate sa o zamestnanie alebo v prípade, ak konáte v mene inej fyzickej či právnickej osoby (napr. ak pre ňu pracujete).

 

Osobné údaje získavame aj z iných zdrojov, napr. ak sú Vaše osobné údaje obsiahnuté v dokumentácii, ktorú nám predložil náš zmluvný partner, zo záznamových zariadení, z osobných dotazníkov vyplnených zamestnancami (napr. osobné údaje rodinných príslušníkov), z verejne dostupných zdrojov alebo od štátnych orgánov.

 

7.      Musíte nám osobné údaje poskytnúť?

Ak ste náš zákazník alebo náš zmluvný partner alebo sa ním chcete stať, poskytovanie väčšiny osobných údajov je tzv. zmluvnou požiadavkou a požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Ich poskytnutie nie je povinné, avšak ich neposkytnutie vedie k nemožnosti uzavrieť s Vami zmluvu.

 

Ak ste naším zamestnancom alebo sa uchádzate o zamestnanie, poskytovanie osobných údajov je tzv. zmluvnou požiadavkou a požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Ich poskytnutie nie je povinné, avšak bez týchto údajov nevieme s Vami uzatvoriť pracovnú zmluvu alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a plniť si svoje zákonné povinnosti voči úradom (napr. zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, daňovým úradom). Poskytovanie niektorých osobných údajov pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo počas jeho trvania je aj zákonnou požiadavkou, napr. poskytovanie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo oznámenie vzniku pracovného úrazu. Ich neposkytnutie nám neumožňuje uzatvoriť s Vami zmluvu (napr. predpokladom výkonu práce vo verejnom záujme je bezúhonnosť zamestnanca) alebo splniť si naše zákonné povinnosti, resp. sa môžete sami ukrátiť na Vašich právach (napr. v prípade neoznámenia vzniku pracovného úrazu Vám nebudú priznané príslušné dávky sociálneho poistenia, ktoré by Vám inak patrili).

 

8.      Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje poskytujeme iným osobám len v nevyhnutnej miere. Vaše osobné údaje neposkytujeme nikomu na účely marketingu. Vaše osobné údaje poskytujeme jednak našim zamestnancom a tiež tzv. sprostredkovateľom (napr. poskytovateľom služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany, poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby).

 

Ak ste naším dodávateľom alebo jeho zamestnancom, niekedy môžeme poskytovať Vaše kontaktné údaje iným osobám (napr. našim zmluvným partnerom) s cieľom zabezpečiť realizáciu zmluvných povinností.

 

Za určitých okolností sme povinní „zo zákona” poskytovať osobné údaje iným osobám, napr. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Sociálnej poisťovni, daňovým úradom, zdravotným poisťovniam.

                                                

Ak ste naším zamestnancom, niektoré Vaše osobné údaje môžu byť poskytované, prípadne zverejnené, ak je to potrebné v súvislosti s plnením Vašich pracovných povinností. To znamená, že môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje v rozsahu určenom § 78 ods. 3 ZOOÚ napr. našim zmluvným partnerom alebo tretím osobám za účelom Vášho prihlásenia na školenie či odborné semináre alebo na rezerváciu ubytovania v súvislosti s pracovnou cestou.

 

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať iným osobám aj v súvislosti s ochranou práv a právom chránených záujmov (napr. advokátom, súdom alebo exekútorom).

 

Osobné údaje zachytené na kamerových záznamoch môžu byť použité ako dôkaz na objasnenie trestných činov alebo priestupkov (prípadne iných správnych deliktov), pričom môžu byť poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní alebo príslušným správnym orgánom.

 

9.      Prenášame osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie?

Osobné údaje nie sú poskytované príjemcom mimo územia Európskej únie.

 

10.  Súbory cookies

Na našom webovom sídle používame súbory cookies. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookies, nájdete https://www.teho.sk/o-nas/pravidla-pouzivania-cookies-0 .

 

11.  Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a osobitné právne predpisy - napr. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania osobných údajov nájdete v našom registratúrnom pláne https://www.teho.sk/sites/default/files/documents/RP.htm .

 

12.  Uskutočňujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňujeme automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

13.  Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte práva, o ktorých by ste mali vedieť. Vaše práva závisia od účelu, pre ktorý spracúvame Vaše osobné údaje.

 

a)      Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať k nim prístup za podmienok stanovených GDPR. Poskytneme Vám kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame pod podmienkou, že to nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak žiadosť podáte elektronicky, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob poskytnutia.

 

b)      Právo na opravu:

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

c)       Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“):

Za určitých okolností máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak:

·         osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali,

·         odvoláte súhlas na spracovanie osobných údajov v prípadoch, kde sa vyžaduje súhlas a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

·         namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov) a neprevažujú žiadne naše oprávnené dôvody na ich spracúvanie,

·         osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

·         osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

 

Právo na vymazanie sa za podmienok uvedených v GDPR neuplatní, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné napr. na uplatnenie práva na informácie, na splnenie našej zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky, na účely archivácie alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 

d)      Právo na obmedzenie spracúvania:

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

  • počas obdobia, kedy overujeme správnosť osobných údajov, ak ste správnosť osobných údajov napadli,
  • spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania osobných údajov žiadate obmedzenie ich použitia,
  • ak už osobné údaje na účely spracúvania nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov,
  • do overenia, či naše oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi, ak namietate voči spracúvaniu osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov).

 

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky.

 

e)      Právo na prenosnosť údajov:

Máte právo získať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a na ich prenesenie ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak:

  • sa spracúvanie Vašich osobných údajov zakladá na súhlase alebo na zmluve a zároveň
  • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

f)        Právo namietať:

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov). V tom prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

g)      Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:

Ak je spracúvanie založené na súhlase, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

h)      Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

14.  Zmeny Informačnej povinnosti

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek informácie o spracúvaní osobných údajov upraviť a zmeniť. V prípade, že zmeníme tieto informácie podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti, napr. všeobecným oznámením na našom webovom sídle alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

 [1]  Kontaktná osoba nie je zodpovedná osoba, pozn.

[2] Výpočet súvisiacich právnych predpisov je len demonštratívny, pozn.