Odberatelia

Cena tepla

Určené maximálne ceny tepla a ceny tepla fakturované spoločnosťou TEHO.

Odpočty fakturačných meradiel

Termíny odpočtov fakturačných meradiel ÚK a TÚV.
Údaje odpočítané z fakturačných meradiel sú podkladom pre mesačnú fakturáciu pre vlastníka, resp. správcu domu.
Preto je dôležité dodržiať dané termíny odpočtov.
 

Reklamácie

Ako postupovať pri nedostatočnej kvalite dodávaného tepla a TÚV?
Najprv volať správcu daného objektu, ktorý preverí vnútorné rozvody.
Až potom kontaktovať dispečing našej spoločnosti.

 

Efektívnosť pri používaní energie

Zverejnenie výsledkov hodnotenia energetickej účinnosti rozvodov tepla

Štandardy kvality

Vyhláška ÚRSO 277/2012 Z.z. z 5.9.2012 v znení Vyhlášky č.234/2016 Z.z. ustanovuje štandardy kvality dodávaného tepla a služieb súvisiacich s dodávkou tepla. Zároveň ustanovuje formu a obsah vyhodnocovania dodržiavania jednotlivých štandardov kvality pri dodávke tepla a tiež podmienky zverejnenia dosahovaných štandardov.

Práva a povinnosti odberateľa

Vzájomné práva a povinnosti dodávateľa tepla v teplej úžitkovej vode a dodávateľa tepla a odberateľa.