Profil spoločnosti

Zriaďovateľom spoločnosti je mesto Košice.

Prioritným poslaním spoločnosti je zabezpečovanie služieb v oblasti dodávok tepla a teplej úžitkovej vody a poskytovanie komplexných služieb v oblasti tepelnej energetiky za účelom racionalizácie spotreby tepla na území mesta Košice. Konečný efekt je vytváranie tepelnej pohody obyvateľom mesta, ekonomicky únosná cena tepla a minimalizovanie negatívnych dopadov na životné prostredie.

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) - je súčasťou systému centralizovaného zásobovania teplom a spolu s Teplárňou Košice tvorí najväčšiu centralizovanú sústavu zásobovania teplom na Slovensku.

TEHO tak priamo zásobuje teplom a teplou úžitkovou vodou cca 78 000 domácností a množstvo účelových zariadení a inštitúcií, napojených na tento systém.
V rámci ďalšieho zdokonaľovania uvedeného systému TEHO  zveľaďuje energetické zariadenie tak, aby realizovanie dodávok tepla z tohto systému bolo dlhodobo výhodné pre priamych odberateľov.

Zámery TEHO do budúcnosti sú naďalej racionalizovať spotrebu tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV), vytvárať predpoklady pre dobrú regulovateľnosť spotreby tepla a napomáhať pri tvorbe energetickej koncepcie na území mesta Košice spolu s ďalšími rozvojovými programami v Košiciach.

Priamymi odberateľmi TEHO sú:

  • spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá
  • samosprávy vlastníkov bytov
  • podniky, firmy, budovy
  • Nepriamymi odberateľmi sú obyvatelia mesta Košice.

Sme aktívnymi členmi:

  • Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia
  • Slovenského zväzu výrobcov tepla
  • Slovenskej komory stavebných inžinierov