Verejnosť

Centrálny Dispečing

Dispečing zabezpečuje diaľkovo plynulú dodávku ÚK a TÚV nepretržite 24 hod.
Zabezpečuje plynulú dodávku ÚK a TÚV a hospodárne prevádzkovanie našich TTZ.

 
 

Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody

Dodávka tepla a teplej vody je realizovaná prostredníctvom podzemných rozvodov.
V sekcii sa nachádzajú zjednodušené schémy centrálneho zásobovania teplom a teplou úžitkovou vodou.
 

 

Pravidlá dodávky ÚK a TÚV

Zabezpečenie kvality v dodávke tepla ÚK a TÚV je podľa legislatívne zákonom stanovených podmienok zhrnutých v zákone č. 657/2004 Z.z. / hlavne § 18-28/ ozrejmujúci vecnú časť zásobovania teplom a vo vyhláške č. 152/2005 Z.z. zaoberajúcou sa kvalitatívnou stránkou dodávky tovaru.

Modernizácia tepelných okruhov

Cieľom našich investícií je najmä modernizácia TTZ, smerovaná k optimálnym riešeniam výroby a distribúcie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody.
Tak ako každá technika a technologické zariadenie podlieha starnutiu a fyzickému opotrebovaniu, tak aj zariadenia na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody nie sú výnimkou.
 

Kompaktné odovzdávacie stanice

Kompaktná odovzdávacia stanica (KOS) je zariadenie, ktoré zabezpečuje dodávku tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody iba pre obyvateľov bytového domu. Cieľom budovania KOS je zníženie nákladov a zvýšenie komfortu a tepelnej pohody pre odberateľa tepla.
 

SZCT v Košiciach

Centralizovaný spôsob zásobovania teplom predstavuje hospodárny, spoľahlivý a ekologicky spôsob dodávky tepelnej energie. Hlavnými výhodami  je obsluha a údržba  bez starosti zákazníka, nižšia ekologická záťaž ako pri individuálnych zdrojoch, efektívnosť pri využívaní tepelnej energie, 24- hodinová starostlivosť o bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok.
 

Platné predpisy

Všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti teplárenstva.

Terminológia

Základné pojmy používané v tepelnej energetike.

Tipy a triky

Tipy a triky, ktoré pomôžu znížiť náklady na energiu.  

Linky

Ďalšie zaujímavé web stránky

Informačný bulletin TEHO

Nový informačný bulletin spoločnosti.

Podnájom nebytových priestorov v OST - Nad Jazerom

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,  040 01 Košice vyhlasuje obchodnú  verejnú súťaž na  "Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacích staniciach  v MČ Košice - Nad Jazerom", predmetom ktorej je prenechanie do dočasného odplatného užívania priestory v OST na 20 rokov.

 

  1. OST č. 111, Gagarinovo námestie,  súp. č. 2728,
  2. OST č. 112, Sputniková,    súp. č. 2722,
  3. OST č. 201, Bukovecká,  súp. č. 2720,
  4. OST č. 205, Irkutská,       súp. č. 2727.

Súťažné podmienky s prílohami si účastníci môžu prevziať osobne na základe písomnej žiadosti na adrese: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice od 8:00 hod. do 14: 00 hod. v pracovných dňoch do 19.11.2021 alebo elektronicky vincler@teho.sk. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky verejnej obchodnej súťaže, verejnú obchodnú súťaž zrušiť, ako aj právo odmietnuť všetky predložené návrhy.     

 

Súťažné návrhy možno doručiť osobne alebo poštou v lehote do 19.11.2020  do  14:00 hod.   

Kontaktná osoba: Ing. Monika Mercová, tel. 055/6007130, mercova@teho.sk 

                               Bc. Róbert Vinclér,  tel.: +421 918 679 715,  055/ 6007161, e-mail:  vincler@teho.sk

Viď prílohu.