O nás

Profil spoločnosti

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice je mestskou spoločnosťou, ktorej prvoradou úlohou je zabezpečenie kvalitných a spoľahlivých dodávok tepla a teplej úžitkovej vody pre odberateľov v Košiciach a poskytovanie s tým súvisiacich služieb.
 

História spoločnosti

Tepelné hospodárstvo, obecný podnik, Košice vznikol 1.1.1991 odčlenením prevádzky tepelných zariadení Bytového podniku mesta Košice.

Predmet činnosti

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je zásobovanie teplom a teplovou vodou domácnosti, firmy a inštitúcie v meste Košice.

Integrovaný manažérsky systém

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice má vybudovaný integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý pozostáva zo systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa sústavy noriem ISO 45001:2018.  

Etický kódex spoločnosti

Etický kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov pracujúcich v spoločnosti TEHO. Predstavuje snahu a odhodlanie pracovať a riadiť sa najvyššími princípmi spoločenskej a podnikateľskej etiky a platnou legislatívou.

Filozofia spoločnosti

Naša spoločnosť prijala a riadi sa jednoduchou filozofiou...

Vybrané ukazovatele

Základné ukazovatele spoločnosti

Faktor primárnej energie

V zmysle Zákona č.657/2004, §25 - Hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení a Vyhlášky č.308/2016 MHSR je určený faktor primárnej energie (fp ) pre SCZT Košice.

Organizačná štruktúra

Aktuálna organizačná štruktúra

Štatutárne orgány spoločnosti

Štatutárne orgány spoločnosti

Manažment spoločnosti

Manažment spoločnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Spôsob oznamovania protispoločenskej činnosti v spoločnosti a podávanie podnetov v zmysle zákona.

Sprístupňovanie informácií v spoločnosti

Spoločnosť ako povinná osoba poskytuje informácie podľa § 2 odsek 3 v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) každému, kto o ne požiada.

Obstarávanie - Informácie k nadlimitným zákazkám - PROFIL

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice podľa § 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obstarávateľom.

Poskytovanie darov a finančných príspevkov

Spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je zabezpečenie dodávky tepla a teplej vody citlivo vníma prostredie, v ktorom podniká, preto svojimi aktivitami prispieva k jeho zveľaďovaniu a rozvoju. Svojimi príspevkami podporuje činnosť škôl a neziskových organizácií mesta Košice, projekty, ktoré súvisia so športom a aktívnym pohybom- športové súťaže a rozvoj športových klubov, projekty zamerané na kultúru a spoločenské aktivity organizované predovšetkým mestom Košice, ochranu a oživenie technických a kultúrnych pamiatok. Spoločnosť sa snaží prispieť ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Výročné správy

V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve § 20 je naša spoločnosť povinná vyhotovovať výročnú správu a musí mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa §19.

Pravidlá používania cookies