Registratúrny plán

Reg. Značka

Vecná skupina – názov spisu

Znak hodnoty -

- lehota uloženia

A

Úsek riaditeľa spoločnosti

AA

Valné zhromaždenie

AA1

Zápisnice z rokovaní aj s prílohami (pozvánka, prezenčná listina, program, materiály)

A

 

AB

   Dozorná Rada

AB1

Zápisnice z rokovaní dozornej rady aj s prílohami

A

 

AC

   Operatívne riadenie

AC1

Súhlasy jediného akcionára

A

AC2

Príkazy, rozhodnutia nadriadených orgánov

A

AC3

Výročné správy

A

AC4

Organizačný poriadok, pracovný poriadok, registratúrny poriadok a plán, organizačné smernice

A

AC5

Príkazy RS

A-10

AC6

   Správy o kontrole plnenia úloh ročné a dlhšie

A-10

AC7

Interná dokumentácia závažná

10

AC8

Interná dokumentácia bežná

5

AC9

   Správy o kontrole plnenia úloh za obdobie kratšie ako rok, čiastkové

5

AC10

Zápisnice z pracovných porád vedenia

5

AC11

Korešpondencia závažná

A

AC12

Korešpondencia bežná

5

 

AD

 Právna agenda

AD1

Zakladateľská listina alebo zmluva, vrátane podkladového materiálu

A

AD2

Notárske zápisy o založení spoločnosti

A

AD3

Výpisy z obchodného (podnikového) registra, vrátane podkladového materiálu

A

AD4

Živnostenské listy, koncesné listiny

A

AD5

Majetkovo-právne zmluvy o nadobudnutí, predaji, prenájme a prevode vlastníckych práv

A-50

AD6

Súdne spory

10

AD7

Pracovno-právne spory

10

AD8

Upomienky, výzvy, oznámenia a dohody

5

 

AE

Agenda kontroly, SMK (systému manažérstva kvality)

AE1

Bežné, operatívne kontroly, previerky, audity (BOZP, PO, CO, SMK...)

5

AE2

Daňové kontroly

10

AE3

Protokoly z externých auditov, kontrol

5

AE4

Evidenčné listy opatrení

5

 

AF

Agenda BOZP, požiarnej ochrany (PO) a civilnej ochrany (CO)

AF1

Smernice a pokyny BOZP, PO a CO vlastné

A-10

AF2

Požiarna kniha

A-10

AF3

Pracovné úrazy ťažké a smrteľné

A-10

AF4

 Správa o stave BOZP, PO, CO, protokoly z kontrol štátneho odborného dozoru

A-5

AF5

Záznamy o vstupných a periodických školeniach

5

AF6

Pracovné úrazy ostatné

5

 

AG

Propagácia a Public Relation

AG1

Fotografie, filmový a zvukový záznam, výstrižky článkov o podniku

A

AG2

Reklamné publikácie spoločnosti, kronika a pamätné knihy

A

AG3

Žiadosti (sponzorstvo, finančné prostriedky, reklama)

5

AG4

Dotazníky spokojnosti zákazníka

5

 

ACH

   Správa registratúry a archív

ACH1

Register menný a spisový

A-10

ACH2

Registratúrny denník

A-10

ACH3

Kniha výpožičiek

10

ACH4

Návrhy na vyradenie, zoznamy a protokoly o vyradení

10

 

 

B

Referát ľudských zdrojov a miezd

BA

   Personálna práca

BA1

Osobné spisy riaditeľov a významných členov spoločnosti (po ukončení činnosti)

A

BA2

Osobné spisy zamestnancov (žiadosť o prijatie, dotazníky, evidenčné listy, zápočtové listy, materské dovolenky, neplatené voľná, čestné prehlásenia, platové dekréty, kvalifikačné posudky a doklady, výsledky psychologických skúšok a testov, výpovede, žiadosti o rozviazanie pracovného pomeru, výstupné a prepúšťacie listy)

70 rokov od narodenia

BA3

Kolektívne vyjednávanie, kolektívna zmluva

A-10

BA4

Pracovno-právne záležitosti brigádnikov - dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o vykonaní práce

70 rokov od narodenia

BA5

Žiadosti a iné písomnosti neprijatých uchádzačov

1

BA6

Výberové konania na prac. miesta

5

BA7

Dovolenkové lístky, priepustky, potvrdenia o prekážkach v práci

3

BA8

Štatistické výkazy

5

 

BB

   Vzdelávanie

BB1

Ročný plán vzdelávania

10

BB2

Školenia a kurzy

5

 

BC

   Sociálna starostlivosť

BC1

Preventívne zdravotné prehliadky

5

BC2

Rekondičné pobyty, detské pobyty

5

 

BD

   Mzdy

BD1

Mzdové listy

50

BD2

Vyhlásenie k dani zo mzdy

10

BD3

Žiadosti o ročné zúčtovanie daní, ročné zúčtovanie daní

10

BD4

Výkazy do poisťovní – sociálnej, zdravotnej, doplnkovej dôchodkovej

10

BD5

Výkazy dochádzky pre výpočet mzdy

5

BD6

Zrážky zo mzdy, rôzne podklady k mzdám

5

 

C

Informatika a technický rozvoj

CA

   Informatika

CA1

Interná inventárna karta pracovnej stanice

10

CA2

Protokol o preventívnej prehliadke pracovnej stanice

3

 

D

Obchodné činnosti, ceny

DA

   Zásobovanie, nákup a predaj

DA1

Cenníky výrobkov a tovaru vlastné

A-10

DA2

Analýzy, prognózy a koncepcie nákupu

A-10

DA3

Zmluvy

10

DA4

Evidenčné listy meračov tepla

10

DA5

Nahlášky, spotreby TÚV a odberové diagramy

5

DA6

Reklamácie, sťažnosti

5

DA7

Prieskum trhu

5

DA8

Príjem a výdaj skladového materiálu

5

DA9

Dodacie listy

5

DA10

Interné žiadanky

3

DA11

Objednávky

5

DA12

Skladové karty zásob

5

DA13

Evidencia meračov do opravy

3

DA14

Dotazníky dodávateľov

3

 

DB

  Oddelenie dopravy

DB1

Hlásenia, protokoly dopravných nehôd vážnych a smrteľných

A-10

DB2

Hlásenia, protokoly dopravných nehôd ostatných

5

DB3

Denné záznamy výkonu vozidiel

5

 

E

Investičná činnosť

EA

   Všeobecne

EA1

Projekty nových realizovaných stavieb, geometrické plány a znalecké posudky

A

EA2

Doklady z kolaudácií stavieb, rozhodnutia stavebného úradu

A-10

EA3

Rozpočty stavieb

A-10

EA4

Plány a štúdie dlhodobého rozvoja

A-10

EA5

Zákazky s podkladmi, verejné obstarávanie, výberové konanie a účasť na nich

10

EA6

Rozpisy investícií

5

EA7

Evidencia stavu investícií a hlásenia

5

EA8

Dokumentácia stavieb (fotodokumentácia, harmonogramy, denníky, záznamy)

10

 

EB

   Stroje a zariadenia

EB1

Doklady o nákupe, prevzatí a vyradení významných celkov

A-10

EB2

Revízne správy, prehliadky strojov a zariadení

10

 

F

Výroba

FA

   Výroba

FA1

Analýzy

A-10

FA2

Ročný a výhľadový plán výroby

A-10

FA3

Atesty výrobkov

A-10

FA4

Odpočtové listy

10

FA5

Dispečerský denník

5

FA6

Záznamy zo služieb, kontroly

5

FA7

Prevádzková kniha

5

FA8

Záznam o oprave

5

FA9

Podklady k činnosti prevádzky

3

 

FB

   Ochrana životného prostredia

FB1

Evidencia hlásení ohľadom odpadového hospodárstva, ovzdušia, klimatizačných zariadení

5

 

 

G

Financie, účtovníctvo a mzdy

GA

   Finančné záležitosti

GA1

Výkazy ročné

A-10

GA2

Štatistické výkazy mesačné a štvrťročné

5

GA3

Smernice a metodické pokyny vlastné

A-10

GA4

Rozpočet a finančný plán ročný

A-10

GA5

Úverová agenda (po splatení úveru) a styk s bankami

10

 

GB

   Účtovníctvo

GB1

Rozbory hospodárskej činnosti ročné

A

GB2

Rozbory hospodárskej činnosti štvrťročné

A-10

GB3

Hlavné účtovné knihy

A-10

GB4

Účtovné závierky ročné

A-10

GB5

Účtovné výkazy ročné (výkaz ziskov a strát, súvaha)

A-10

GB6

Účtovné výkazy štvrťročné

5

GB7

Ročná inventarizácia pohľadávok a záväzkov

10

GB8

Kniha faktúr

10

GB9

Daňové priznania, daňová agenda

10

GB10

Bankové výpisy

10

GB11

Kniha pohľadávok a záväzkov - saldokonto

10

GB12

Kalkulácie a podklady

10

GB13

Faktúry

10

GB14

Pokladničná agenda (knihy, pokladničné doklady)

10

GB15

Účtovné doklady interné daňového charakteru

10

GB16

Účtovné doklady bežné nedaňového charakteru

5

GB17

Konsolidácia

10

GB18

Sociálny fond

5

 

GC

   Majetok

GC1

Evidencia DM (dlhodobého majetku) – zaradenia, protokoly

A

GC2

Evidencia DHsNO

10

GC3

Vyraďovacie protokoly

5