Záznam o spracovateľských činnostiach

ZÁZNAM O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH

 

Prevádzkovateľ:          

 

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

sídlo: Komenského 7, 040 01 Košice

IČO: 31 679 692

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 3697/V

štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Tkáč, konateľ

zodpovedná osoba: Ing. Peter Balluch, e-mail: gdpr@teho.sk, tel. č.: 055/6007100

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

 

Prehľad spracovateľských operácií:

 

P. č.

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Súvisiace právne predpisy[1]

Kategórie dotknutých osôb

Kategórie osobných údajov

Lehota na výmaz osobných údajov

(v súlade s Registratúrnym plánom)[2]

Kategórie príjemcov

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

 1.  

realizácia predzmluvných vzťahov v rámci výberového konania

článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. b) GDPR

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonník práce

uchádzači o zamestnanie

bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov

osobné údaje spracúvame na tento účel do uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom o zamestnanie, vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

x

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

vyhľadávanie vhodného zamestnanca v databáze životopisov spoločnosti Profesia, spol. s r.o. a Profesia CZ, spol. s r.o.

článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR

x

uchádzači o zamestnanie

bežné osobné údaje

osobné údaje spracúvame na tento účel počas doby, na ktorú bol udelený súhlas, resp. do odvolania súhlasu, vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

x

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie

článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR

x

uchádzači o zamestnanie

bežné osobné údaje

osobné údaje spracúvame na tento účel počas doby, na ktorú bol udelený súhlas, resp. do odvolania súhlasu, vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

x

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

plnenie povinností zamestnávateľa

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. b) GDPR

Zákonník práce, Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o náhrade príjmu, Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení, Zákon o BOZP

zamestnanci, manželia/manželky zamestnancov,  vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby zamestnancov, bývalí zamestnanci

bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov

osobné údaje spracúvame na tento účel po dobu stanovenú osobitnými predpismi,  vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad, dôchodkové správcovské spoločnosti a pod.

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

preukazovanie bezúhonnosti pri výkone práce vo verejnom záujme

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 10 GDPR

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci

údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky

osobné údaje spracúvame na tento účel do ukončenia výberového konania a následne počas trvania výkonu práce vo verejnom záujme,  vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

x

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

prevencia korupcie (prostredníctvom vyhodnocovania majetkových priznaní)

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

vedúci zamestnanci

bežné osobné údaje

osobné údaje spracúvame na tento účel do vyhodnotenia majetkového priznania,  vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

osoby v zmysle
§ 10 ods. 2 a 3 Zákona o výkone práce vo verejnom záujme

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

zabezpečenie plnenia povinností našich zamestnancov, poskytovania našich služieb a spolupráce so zmluvnými partnermi (výmenou, prípadne zverejňovaním kontaktných údajov)

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

ZOOÚ

osoby určené na realizáciu zmluvy
(napr. zamestnanci, prokuristi, subdodávatelia)

bežné osobné údaje

osobné údaje spracúvame na tento účel do ukončenia spolupráce alebo výkonu druhu práce, ktorá sa spája s potrebou sprístupnenia alebo zverejnenia osobných údajov, vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

zmluvní partneri, prípadne verejnosť

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

plnenie predzmluvných a zmluvných povinností (mimo pracovnoprávnych vzťahov)

článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Občiansky zákonník, Obchodný zákonník

zmluvní partneri

bežné osobné údaje

osobné údaje spracúvame na tento účel do splnenia predzmluvných povinností a počas trvania zmluvného vzťahu, vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

 

x

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

vybavovanie reklamácií spotrebiteľov

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník

spotrebitelia

bežné osobné údaje

osobné údaje spracúvame na tento účel do vybavenia reklamácie, vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

x

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

kontrola plnenia povinností zamestnancov [prostredníctvom monitorovania priestorov kamerovým systémom (ďalej len „KS“)]

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Zákonník práce

zamestnanci

bežné osobné údaje

osobné údaje spracúvame na tento účel v prípade KS na kúpalisku Rumanová, Červená hviezda a Mestská krytá plaváreň 14 dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu; v ostatných prípadoch 8 dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu

x

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Trestný zákon, Trestný poriadok, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch, Exekučný poriadok

osoby porušujúce práva a právom chránené záujmy Prevádzkovateľa

bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov

osobné údaje spracúvame na tento účel po dobu uplatňovania práv a právom chránených záujmov, vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

prokuratúra, súdy, advokáti a pod.

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

realizácia verejného obstarávania

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Zákon o verejnom obstarávaní

osoby podieľajúce sa na verejnom obstarávaní

bežné osobné údaje

osobné údaje spracúvame na tento účel do ukončenia verejného obstarávania,  vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

verejnosť

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

prieskum spokojnosti zákazníkov

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

x

zákazníci

bežné osobné údaje

osobné údaje spracúvame na tento účel do vyhodnotenia odpovedí získaných z prieskumu spokojnosti zákazníkov, vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

x

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

vedenie knihy jázd (monitorovaním polohy motorových vozidiel v pracovnom čase prostredníctvom geolokalizačných služieb - GPS)

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

právne predpisy v oblasti účtovníctva a správy daní

zamestnanci

bežné osobné údaje

osobné údaje spracúvame na tento účel po dobu stanovenú osobitnými predpismi, vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

účtovní a daňoví poradcovia, daňové orgány

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

plánovanie činností pre potreby urgentného zásahu (monitorovaním polohy motorových vozidiel v pracovnom čase prostredníctvom geolokalizačných služieb - GPS)

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

x

zamestnanci

bežné osobné údaje

osobné údaje sa neuchovávajú

x

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

ochrana majetku Prevádzkovateľa a zvereného majetku (vedením evidencie návštev v priestoroch Prevádzkovateľa)

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

x

verejnosť

bežné osobné údaje

osobné údaje spracúvame na tento účel do uzatvorenia knihy návštev za príslušný kalendárny rok, vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

orgány činné v trestnom konaní, súdy, správne orgány a pod.

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

informovanie verejnosti o novinkách Prevádzkovateľa (prostredníctvom elektronického zasielania bulletinu)

článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR

x

verejnosť

bežné osobné údaje

osobné údaje spracúvame na tento účel počas doby, na ktorú bol udelený súhlas, resp. do odvolania súhlasu, vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

x

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

ochrana majetku Prevádzkovateľa a jemu zvereného majetku a zdravia a majetku návštevníkov [monitorovaním priestorov kamerovým systémom (ďalej len „KS“)]

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR

x

osoby nachádzajúce sa v monitorovanom priestore

bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov

osobné údaje spracúvame na tento účel v prípade KS na kúpalisku Rumanová, Červená hviezda a Mestská krytá plaváreň 14 dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu, ak neexistuje dôvod pre jeho poskytnutie príjemcom; v ostatných prípadoch 8 dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu, ak neexistuje dôvod pre jeho poskytnutie príjemcom

orgány činné v trestnom konaní, súdy, správne orgány a pod.

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

evidencia a kontrola pracovnej činnosti zamestnancov (prostredníctvom výkazov)

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Zákonník práce

zamestnanci

bežné osobné údaje

osobné údaje spracúvame na tento účel do konca kalendárneho roka, v ktorom výkazy vznikli, vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

x

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

plnenie povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (najmä vedenie evidencie úrazov) vo vzťahu k osobám, ktoré nie sú zamestnancami Prevádzkovateľa

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Zákon o BOZP

verejnosť

bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov

osobné údaje spracúvame na tento účel do vyšetrenia úrazu a príčin jeho vzniku,  vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

autorizovaný bezpečnostný technik, zástupcovia zamestnancov a zástupca zamestnancov pre bezpečnosť, Policajný zbor, inšpektorát práce, zamestnávateľ poškodeného zamestnanca, pozostalí

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

ochrana majetku Prevádzkovateľa a zvereného majetku (monitorovaním vstupov do vyhradených priestorov prostredníctvom prístupových kariet)

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

x

zamestnanci

bežné osobné údaje

osobné údaje spracúvame na tento účel 3 mesiace odo dňa vyhotovenia záznamu o vstupe/výstupe z vyhradeného priestoru

orgány činné v trestnom konaní, súdy, správne orgány a pod.

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

zefektívnenie práce zamestnancov (prostredníctvom sprístupňovania informácií o prítomnosti zamestnancov z dochádzkového systému)

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 

x

zamestnanci

bežné osobné údaje

osobné údaje sa neuchovávajú

x

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

x

návštevníci webového sídla

bežné osobné údaje

v zmysle politiky cookies

Google Ireland Limited

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

účtovné a daňové účely

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

právne predpisy v oblasti účtovníctva a správy daní

zamestnanci, zmluvní partneri (štatutárne orgány právnických osôb, fyzické osoby – podnikatelia), ich zamestnanci a iné osoby oprávnené konať v ich mene

bežné osobné údaje

osobné údaje spracúvame na tento účel po dobu stanovenú osobitnými predpismi, vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

účtovní a daňoví poradcovia, daňový úrad a pod.

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

vybavovanie žiadostí a sprístupňovanie informácií podľa Zákona o slobode informácií

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Zákon o slobode informácií

žiadatelia o informácie, iné fyzické osoby v súlade s § 9 Zákona o slobode informácií

bežné osobné údaje

osobné údaje spracúvame na tento účel do vybavenia žiadosti alebo do zverejnenia informácie,  vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

žiadatelia o informáciu, verejnosť

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

identifikácia zamestnancov prostredníctvom fotografií na dochádzkových a prístupových kartách

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

x

zamestnanci

bežné osobné údaje

osobné údaje spracúvame na tento účel počas trvania pracovnoprávneho vzťahu, vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

x

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

kontrola plnenia povinností na úseku cestnej dopravy (prostredníctvom tachografov)

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Nariadenie o tachografoch

zamestnanci

bežné osobné údaje

osobné údaje spracúvame na tento účel po dobu stanovenú osobitnými predpismi, vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

orgány činné v trestnom konaní, súdy, správne orgány a pod.

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

zabezpečenie kontrolnej činnosti u Prevádzkovateľa

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Obchodný zákonník, Zákon o obecnom zriadení

zamestnanci, spoločníci, konatelia a iné osoby uvedené v dokumentoch Prevádzkovateľa

bežné osobné údaje

osobné údaje spracúvame na tento účel po dobu stanovenú osobitnými predpismi, vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

osoby vykonávajúce kontrolu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti v zmysle Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Zákon o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti

oznamovatelia protispoločenskej činnosti, osoby uvedené v oznámení

bežné osobné údaje

osobné údaje spracúvame na tento účel do skončenia preverenia oznámenia,

vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, správne orgány, orgány činné v trestnom konaní

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

vyhotovovanie zápisníc zo zasadnutí orgánov Prevádzkovateľa

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Obchodný zákonník

členovia orgánov Prevádzkovateľa, iné osoby zúčastnené na zasadnutí alebo voľbe

bežné osobné údaje

osobné údaje spracúvame na tento účel do vyhotovenia zápisnice, vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

mesto Košice, súdy, advokáti

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa GDPR

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR, článok 10 GDPR

GDPR

žiadatelia uplatňujúci si práva podľa Nariadenia

bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov, údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky

osobné údaje spracúvame na tento účel do ukončenia vybavenia žiadosti,  vymazané budú po uplynutí lehoty uloženia

príjemcovia, ktorých sme povinní informovať podľa GDPR

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1.  

správa registratúry

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. b) a f) GDPR, článok 10 GDPR

Zákon o archívoch

osoby uvedené v registratúrnych záznamoch

bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov, údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky

osobné údaje spracúvame na tento účel v zmysle Registratúrneho plánu v súlade so Zákonom o archívoch

štátne archívy, Ministerstvo vnútra SR

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 

Opis primeraných technických a organizačných opatrení prijatých na zaistenie úrovne bezpečnosti práv fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov je predmetom osobitného dokumentu - Prehľad prijatých technických a organizačných opatrení.

 

 

 

 

 

Zoznam použitých skratiek:

 

GDPR

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Nariadenie o tachografoch

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy

ZOOÚ

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Civilný sporový poriadok

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

Civilný mimosporový poriadok

zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok

Občiansky zákonník

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Obchodný zákonník

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Trestný zákon

zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

Trestný poriadok

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

Zákon o archívoch

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Zákonník práce

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Zákon o verejnom obstarávaní

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Správny súdny poriadok

zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Správny poriadok

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Exekučný poriadok

zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Zákon o priestupkoch

zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Zákon o ochrane spotrebiteľa

zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon o sociálnom poistení

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Zákon o zdravotnom poistení

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o BOZP

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o slobode informácií

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o náhrade príjmu

zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení

zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení

zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o účtovníctve

zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve

Daňový poriadok

zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

[1] Výpočet súvisiacich právnych predpisov je len demonštratívny, pozn.

[2] Osobné údaje sú obsahom registratúrnych záznamov, ktoré Prevádzkovateľ uchováva počas lehoty uloženia. Lehota uloženia je stanovená tak, aby Prevádzkovateľovi umožňovala prístup k registratúrnym záznamom po celý čas, v ktorom ich bude potrebovať na svoju činnosť, vrátane lehôt ustanovených pre vymáhanie práv a plnenie povinností podľa osobitných predpisov. Lehota uloženia začína plynúť prvým dňom roka nasledujúceho po roku, v ktorom Prevádzkovateľ uzavrel spis (t. j. súbor registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci). Lehota uloženia je v Registratúrnom pláne uvedená pre každú vecnú skupinu registratúrnych záznamov, ak ju neustanovuje osobitný predpis.