Zálohové platby za teplo pre rok 2023

Vážení odberatelia,
na základe viacerých vašich dotazov a v nadväznosti na rôzne medializované informácie ohľadne (ne)akceptovania či (ne)platenia zálohových platieb za dodávky médii, v našom prípade tepla, by sme chceli vysvetliť postupy uplatnené našou spoločnosťou pre dodávku tepla v roku 2023 a s tým súvisiace úhrady.

Na základe Rozhodnutia URSO č. 0258/2023/T zo dňa 21.12.2022 boli pre našu spoločnosť určené maximálne ceny tepla na rok 2023 /pre detaily kliknite na odkaz https://www.teho.sk/cena-tepla-2023/.

Ceny uvedené v cenovom rozhodnutí sú platné a budú uplatnené voči všetkým zmluvným odberateľom našej spoločnosti, s výnimkou koncových odberateľov v bytových objektoch, ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 523/2022 z 29. decembra 2022, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č.464/2022 Z.Z. /pre detaily a spôsob určenia maximálneho limitu nárastu kliknite na odkaz  https://www.teho.sk/cena-tepla-2023/.

Nami zaslané zálohové predpisy plne zohľadňujú limity nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla, čo v praxi znamená:

 • Odberatelia v bytových objektoch
  • zálohové predpisy – boli vypočítané a zaslané na základe „dotovaných“ alebo „maximálnych“ cien platných pre bytové objekty, t.j. limit nárastu maximálnej hodnoty jednozložkovej ceny tepla pre rok 2023 oproti roku 2022 nepresiahol sumu 20€ za MWh s DPH.
  • vyúčtovanie dodávky tepla - vykoná sa mesačne, v rovnakých určených „maximálnych“ cenách.
 • Ostatní odberatelia – všetci odberatelia, vrátane škôl, škôlok, verejného sektora, a pod.,  mimo koncových odberateľov v bytových objektoch
  • zálohové predpisy – pri výpočte a stanovení výšky úhrad sme vychádzali z rovnakých cien ako pri bytových objektoch, t.j. zálohové predpisy boli určené s cenou nižšou ako nám umožňuje cenové rozhodnutie URSO.
  • vyúčtovanie dodávky tepla - na rozdiel od koncových odberateľov v bytových objektoch, týmto subjektom vyúčtujeme skutočnú dodávku tepla v príslušnom mesiaci v plných cenách, v zmysle rozhodnutia URSO.
  • dotácie – vychádzame jedine z medializovaných informácií, že aj v tomto segmente sa pripravuje dotačná schéma, čerpať ju ale budú priamo subjekty, t.j. naši odberatelia. Žiadne ďalšie informácie k uvedenému nemáme.  

 

Naša spoločnosť si plne uvedomuje nepriaznivý dopad zvýšených cien za dodávku tepla, tak na koncových odberateľov v bytových objektoch a ešte viac na ostatných odberateľov.

Z uvedeného dôvodu sme pristúpili v zálohových predpisoch k určeniu nižšej čiastky zálohy pre odberateľov v nebytovom segmente.

Na druhej strane, naša spoločnosť si musí plniť všetky záväzky voči svojim dodávateľom, nevynímajúc výrobcov tepla či dodávateľov plynu a elektrickej energie. Cena tepla, ktorú naša spoločnosť zaplatí pre výrobcu tepla zálohovo a aj pri vyúčtovaní skutočnej dodávky je v plnej výške, schválenej URSO, bez limitu maximálneho nárastu ceny a bez ohľadu na to či sa jedná o dodávku pre bytový segment alebo nie.

Z uvedeného dôvodu, nepovažujeme za šťastné výzvy smerované k tomu, aby odberatelia ignorovali, či neplatili zálohové platby svojim dodávateľom. Máme síce zato, že tieto výzvy boli smerované voči zvýšeným zálohovým predpisom za plyn či elektrickú energiu, avšak v praxi sa na nás obraciate viacerí s otázkou, či miestami aj s konštatovaním, že tak budete konať aj v prípade tepla.  

Pri zohľadnení vyššie uvedených okolností uvádzame, že za našu spoločnosť neplánujeme plošne meniť predpisy zálohových platieb, či pristupovať k ich úpravám. V prípade, že na strane odberateľa vznikne problém s úhradou časti predpísanej sumy, v príslušnom mesiaci, treba sa v predstihu obrátiť na našich kolegov (kontaktné čísla z došlých faktúr)  a o danej skutočnosti ich včas informovať. Tým vieme zamedziť zbytočným problémom s prípadnou aplikáciou sankcií, v zmysle uzavretých zmlúv. Každý prípad je posudzovaný individuálne. Samotné neplatenie faktúr za dodávky tepla môže viesť až k odstaveniu dodávky tepla.