O nás

Profil spoločnosti

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice je mestskou spoločnosťou, ktorej prvoradou úlohou je zabezpečenie kvalitných a spoľahlivých dodávok tepla a teplej úžitkovej vody pre odberateľov v Košiciach a poskytovanie s tým súvisiacich služieb.
 

História spoločnosti

Tepelné hospodárstvo, obecný podnik, Košice vznikol 1.1.1991 odčlenením prevádzky tepelných zariadení Bytového podniku mesta Košice.

Predmet činnosti

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je zásobovanie teplom a teplovou vodou domácnosti , firmy a inštitúcie v meste Košice.

 

Integrovaný manažérsky systém

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice má vybudovaný integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý pozostáva zo systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008, systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa sústavy noriem OHSAS 18001:2007.  

Etický kódex spoločnosti

Etický kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov pracujúcich v spoločnosti TEHO. Predstavuje snahu a odhodlanie pracovať a riadiť sa najvyššími princípmi spoločenskej a podnikateľskej etiky a platnou legislatívou.

Filozofia spoločnosti

Naša spoločnosť prijala a riadi sa jednoduchou filozofiou...

Vybrané ukazovatele

Základné ukazovatele spoločnosti

Organizačná štruktúra

Aktuálna organizačná štruktúra

Štatutárne orgány spoločnosti

Štatutárne orgány spoločnosti

Manažment spoločnosti

Manažment spoločnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Spôsob oznamovania protispoločenskej činnosti v spoločnosti a podávanie podnetov v zmysle zákona.

Sprístupňovanie informácií v spoločnosti

Spoločnosť ako povinná osoba poskytuje informácie podľa § 2 odsek 3 v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) každému, kto o ne požiada.

Obstarávanie - Informácie k nadlimitným zákazkám - PROFIL

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice podľa § 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obstarávateľom.

Poskytovanie darov a finančných príspevkov

Spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je zabezpečenie dodávky tepla a teplej vody citlivo vníma prostredie, v ktorom podniká, preto svojimi aktivitami prispieva k jeho zveľaďovaniu a rozvoju. Svojimi príspevkami podporuje činnosť škôl a neziskových organizácií mesta Košice, projekty, ktoré súvisia so športom a aktívnym pohybom- športové súťaže a rozvoj športových klubov, projekty zamerané na kultúru a spoločenské aktivity organizované predovšetkým mestom Košice, ochranu a oživenie technických a kultúrnych pamiatok. Spoločnosť sa snaží prispieť ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Výročné správy

V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve § 20 je naša spoločnosť povinná vyhotovovať výročnú správu a musí mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa §19.