Terminológia

Základné pojmy

Cirkulácia- obeh vody v potrubných rozvodoch zabezpečovaný prácou čerpadiel. Obehové čerpadlá ústredného vykurovania (ÚK) dodávajú potrubnými vetvami určené množstvo vykurovacej vody, a tým aj tepla, zo zdroja tepla do zásobovaných objektov, vykurovaných priestorov a jednotlivých vykurovacích telies. Práca čerpadiel slúži na prekonávanie tlakových strát trením vody v potrubí a miestnych odporov v rozvodoch a výškových rozdielov medzi zdrojom a miestom spotreby. Cirkulačné čerpadlá TV zaisťujú jej obeh, čím sa dosiahne, že TV je stále k dispozícii pri každom spotrebiči (umývadle, sprche, …) a po prestávke v odbere nie je potrebné odpúšťať určité množstvá vychladenej vody.

Dodávateľ- fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na rozvod tepla a ktorá dodáva teplo odberateľovi alebo množstvo dodaného tepla rozpočítava konečnému spotrebiteľovi.

Dennostupeň (D°)– jednotka, ktorá vyjadruje náročnosť potreby tepla pre vykurovanie v závislosti od klimatických podmienok (zmeny vonkajšej teploty). Je to rozdiel medzi teplotou v miestnosti a strednou vonkajšou teplotou za predpokladu, že vonkajšia teplota je nižšia ako teplota v miestnosti. Počet dennostupňov sa udáva obyčajne za príslušný mesiac a vypočíta sa ako súčin počtu vykurovacích dní v mesiaci a rozdielu medzi menovitou teplotou miestnosti (20 °C) a priemernou mesačnou teplotou. Počet dennostupňov za určité časové obdobie charakterizuje klimatické podmienky. Čím sú klimatické podmienky náročnejšie, t.z. čím je vonku chladnejšie, tým je počet dennostupňov vyšší. Dennostupeň (°D) predstavuje rozdiel vnútornej teploty v byte (v priemere 20°C) a priemernej vonkajšej teploty.

Dodávka tepla- predaj tepla na vykurovanie, predaj tepla na prípravu teplej úžitkovej vody, predaj tepla v teplej úžitkovej vode alebo predaj tepla na iné využitie.

Doskový výmenník- Moderné technologické zariadenie používané na odovzdávanie tepla (alebo aj chladu napr. pri klimatizácii alebo v potravinárskom priemysle) z jedného teplonosného média do druhého. Dosky výmenníkov sú vyrobené lisovaním z plechov z ušľachtilých ocelí v rôznych veľkostiach a sú podľa potreby zostavované do výmenníkov z rôzneho počtu dosiek. Tým je daná možnosť pre jednotlivé objekty inštalovať vždy výmenník presne o požadovanom výkone. Používajú sa pre vykurovanie aj pre prípravu TÚV. Hlavnými charakteristickými znakmi a súčasne výhodami doskových výmenníkov sú veľmi dobré odovzdávanie tepla a veľmi malé rozmery vzhľadom k dosahovaným výkonom. Tým sa šetria priestory potrebné pre umiestňovanie zariadení KOS.

Dvojrúrkový systém- sekundárny systém s dvomi potrubiami vykurovacej vody, ktorej teplota je podľa vonkajšej teploty regulovaná v centrálnej OST pre všetky vetvy na rovnakú konštantnú hodnotu. Táto sekundárna voda je potrebným počtom vetiev a odbočkami vedená k jednotlivým zásobovaným domom, v ktorých sú umiestnené objektové odovzdávacie stanice tepla (OOST). Hlavným prínosom tohto systému je možnosť regulovania teploty vykurovacej vody a TV a režimu dodávok tepla vždy podľa požiadaviek jednotlivých domov, vlastníkov bytov, možnosť merania dodávaných množstiev tepla a TV pre jednotlivé objekty a ich rozpočítavania medzi oveľa menší počet spotrebiteľov a zvýšenie účinnosti prenosu tepla v potrubiach.

Distribúcia tepla- preprava tepla verejným rozvodom k odberateľovi.

Ekvitermická regulácia- súbor technologických zariadení a regulačných prvkov odovzdávacích staníc tepla a systémov ústredného vykurovania (a súčasne aj proces), ktoré slúžia na reguláciu teploty vykurovacej vody v závislosti na vonkajších teplotách počas dňa vo vykurovacom období a podľa požiadaviek odberateľa. Zmyslom ekvitermickej regulácie je, aby do vykurovacích telies bola dodávaná vykurovacia voda o vyššej teplote pri nižších vonkajších teplotách a vykurovacia voda o nižšej teplote pri vyšších vonkajších teplotách. Tým sa dosiahne taký výkon vykurovacieho telesa, ktorý bude zodpovedať tepelným stratám vykurovanej miestnosti pri každej konkrétnej vonkajšej teplote.

Fixné náklady- náklady, ktoré nie sú ovplyvnené objemom výroby tepla.

Hydroforova stanica- časť zariadenia, ktorá slúži na úpravu statického tlaku studenej vody.

Kolektor- prechodné podzemné stavby, ktoré slúžia k ukladaniu inžinierskych sietí (vodovody, kanalizácia, teplovody, plynovody, energetické, telefónne a optické káble).

Konečný spotrebiteľ- fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej dodávateľ dodáva teplo priamo alebo ktorej dodávateľ alebo odberateľ množstvo dodaného tepla rozpočítava a ktorý dodané teplo využíva výlučne na vlastnú spotrebu.

Objednané množstvom tepla- množstvo tepla v kWh dohodnuté v zmluve o dodávke a odbere tepla.

Objekt spotreby tepla- jedna budova, prípadne viac budov alebo iná stavba so zariadením na spotrebu tepla, pričom zariadením na spotrebu tepla sa rozumie zariadenie na konečné využitie tepla.

Odberateľ- fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo na rozvod tepla alebo množstvo dodaného tepla rozpočítava konečnému spotrebiteľovi .

Odberné miesto- zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je umiestnené určené meradlo na meranie množstva dodaného tepla pre jedného odberateľa, alebo zmluvne dohodnuté miesto na dodávku teplej úžitkovej vody pre jedného odberateľa.

Odovzdávacia stanica tepla- časť zariadenia na rozvod tepla, v ktorom sa upravujú parametre teplonosnej látky na hodnoty potrebné na ďalšiu prepravu tepla.

Odvzdušnenie- voda cirkulujúca vo vykurovacom systéme obsahuje určité množstvo vzduchu, ktorý sa postupne uvoľňuje a súčasne sa sústreďuje v najvyšších miestach potrubných rozvodov, včítane vykurovacích telies. Po sústredení nadmerného množstva uvoľneného vzduchu v určitom mieste rozvodu sa naruší obeh vykurovacej vody – vzduch pôsobí ako zátka. Preto je potrebné pravidelne a hlavne po opravách alebo dlhodobých prestávkach systémy odvzdušňovať.

Päta domu- miesto, v ktorom vstupujú sekundárne rozvody do zásobovaného objektu a ktoré reprezentuje odberné miesto pre priameho odberateľa pre konkrétny dom.

Povolenie- oprávnenie na podnikanie na výrobu tepla alebo na výrobu a rozvod tepla, alebo na rozvod tepla.

Pomerový rozdeľovač tepla- prístroj na registráciu časovej integrácie priebehu teploty a indikovanie pomerného množstva tepla odovzdávaného vykurovacími telesami v miestnosti u konečného spotrebiteľa, na ktorých sú namontované rozdeľovače vykurovacích nákladov alebo ich snímače.

Priamy odberateľ- fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoberá teplo na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla a ktorá rozpočítava teplo konečným spotrebiteľom.

Primárny rozvod tepla- časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla zo zariadenia na výrobu tepla alebo z odovzdávacej stanice tepla do odovzdávacej stanice tepla.

Regulácia- proces a zároveň súbor technických zariadení a prvkov, ktoré majú za úlohu zabezpečiť požadované parametre teplonosných médií a požadované teploty vo vykurovaných priestoroch a súčasne zabezpečiť úsporné a racionálne využitie energie a spoľahlivú, bezporuchovú prevádzku zariadení. Úsporu energie a kvalitu dodávok možno dosiahnuť, ak súčasne používame moderné metódy regulovania a prvky regulačnej techniky v celom rozsahu sústav zásobovania teplom - v zdrojoch, odovzdávacích staniciach tepla, rozvodoch až po vykurovacie telesá a vykurované priestory.

Regulované činnosti - vykonávanie činností v sieťových odvetviach, na ktoré sa vyžaduje povolenie alebo osvedčenie.

Regulovaný subjekt- fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva regulovanú činnosť.

Regulačné obdobie– obdobie od roku 2012 do roku 2016 podľa Vyhlášky ÚRSO č. 219/2011,  obdobie rokov 2009 až 2011.

Regulačný rok- obdobie kalendárneho roka.

Regulačný príkon- príkon odberného zariadenia vypočítaný podľa Vyhlášky ÚRSO č. 219/2011 na obdobie 2012 -  2013, podľa Výnosu ÚRSO č. 6/2008 na obdobie 2009-2011.

Rok t- rok, na ktorý sa určuje cena tepla.

Rok t-n- n-tý rok predchádzajúci roku t.

Rozvod tepla- distribúcia tepla a dodávka tepla odberateľovi.

Sekundárny rozvod tepla- časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla z odovzdávacej stanice tepla do odberného zariadenia tepla.

Sústava tepelných zariadení- zariadenia na výrobu, rozvod alebo spotrebu tepla.

Sústava centralizovaného zásobovanie teplom (SCZT)– systém dodávky tepla a TÚV, pri ktorom je z jedného centrálneho zdroja zásobovaných viacero objektov. V súčasnosti, po ére odpájania si začína opäť získavať svojich priaznivcov z dôvodu komfortného, ekonomického aj ekologického využívania tepelnej energie. Poskytuje totiž možnosť prechodu na obnoviteľné zdroje energie, čo je pri inom type vykurovania problematické.

Štvorrúrový systém- systém sekundárnych rozvodov, ktorý tvorí dvojica potrubí pre ÚK a dvojica potrubí pre dodávku a cirkuláciu TÚV. Prívodným potrubím ÚK je voda ohriata v OST rozvádzaná k jednotlivým domom a cez vnútorné rozvody týchto domov až do radiátorov. Ochladená voda, ktorá svoje teplo prostredníctvom radiátorov odovzdala do vykurovaných miestností, prúdi vratným potrubím späť do OST. Tu sa opäť ohrieva a kolobeh pokračuje. TÚV je dopravovaná podobne samostatnými potrubiami až do domov a vnútornými rozvodmi k jednotlivým výtokom - spotrebičom. Nespotrebovaná, neodobraná TÚV neustále cirkuluje cirkulačným potrubím späť do OST. Sekundárny rozvod v tomto systéme teda tvoria celkom 4 potrubia. Takto boli v minulosti vybudované všetky sekundárne rozvody, ak sa z OST mala dodávať aj TÚV. Dnes sa presadzuje aj modernejší dvojrúrový systém s miestnou prípravou TÚV.

Tepelné straty- sú výsledkom prestupu tepla z teplejšieho prostredia do chladnejšieho. Miera tepelných strát závisí od rozdielu teplôt napr. medzi vykurovaným a vonkajším, resp. nevykurovaným priestorom, veľkosti ochladzovaných plôch a tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií obklopujúcich priestor, t.j. hodnotám tepelného odporu – čím väčší je tepelný odpor materiálov stavebných konštrukcií, tým nižšie sú tepelné straty. Vypočítané tepelné straty sú základným údajom pre návrh vykurovacích telies, rozvodov a zdroja. Spôsob výpočtu tepelných strát určujú technické normy. Tepelné straty vykurovaných priestorov pre dosiahnutie tepelnej pohody musia byť pokryté zodpovedajúcimi výkonmi vykurovacích telies alebo vykurovanej podlahy, vzduchotechnického zariadenia a pod.

Tepelný rozvod- časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla zo zariadenia na výrobu tepla do odberného zariadenia tepla.

Teplo v teplej úžitkovej vode- spotrebované teplo na prípravu teplej úžitkovej vody v mieste jej prípravy.

Teplo pre domácnostije teplo, ktoré je dodávané do bytov v bytových domoch a rodinných domoch, vrátane tepla, ktoré je dodávané do príslušenstva bytov a do spoločných častí a spoločných zariadení bytových domov, okrem tých bytov, pri ktorých bol udelený súhlas na ich užívanie na nebytové účely. Teplom pre domácnosti sa ďalej rozumie teplo, ktoré je dodávané do detských domovov, študentských domovov, domovov dôchodcov a do útulkov pre bezdomovcov.

Teplo pre odberateľova konečných spotrebiteľov okrem domácností je teplo dodávané do hotelov, motelov, penziónov a ostatných ubytovacích zariadení na krátkodobé pobyty, do budov pre administratívu, správu a na riadenie, do bánk a pôšt, do budov pre obchod a služby vrátane autoservisov a čerpacích staníc, do dopravných a telekomunikačných budov, staníc, hangárov, diep, garáží a krytých parkovísk, do priemyselných budov a skladov, budov pre kultúru a na verejnú zábavu, do múzeí, knižníc a galérií, budov pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, do nemocníc, do zdravotníckych a sociálnych zariadení, do krytých budov pre šport, do poľnohospodárskych budov a skladov, do stajní a maštalí, do budov a miest na vykonávanie náboženských aktivít, do krematórií, do kultúrnych pamiatok, ktoré nie sú bytovými budovami, a do nápravných zariadení alebo kasární.

Termostatický ventil- pozostáva zo samotného ventilu a termostatickej hlavice. Ventil, ktorého ovládacím prvkom je na teplotu citlivá hmota umiestnená v hlavici ventilu a pôsobiaca tlakom na kužeľ ventilu. Ten, v závislosti na teplote okolia termostatickej hlavice, zväčšuje alebo zmenšuje prietočný prierez ventilu a tým reguluje výkon tepelný radiátora. Termostatické hlavice automaticky udržujú zvolenú teplotu. Teplota v každej miestnosti je spoľahlivo kontrolovaná, bez potreby externého zdroja energie, presne podľa požiadaviek. Ak sa teplota vzduchu zvýši, snímací element vo vnútri termostatickej hlavice sa rozpína a prívod vody do radiátora sa priškrtí. Ak teplota vzduchu klesne, snímací element sa stlačí a následne otvorí termostatický ventil.

Účinnosť- veličina, ktorá charakterizuje mieru využitia energie. Určuje sa z pomeru využitej energie na požadovaný účel k energii privedenej do tepelného zariadenia. Účinnosť dosahovaná u rôznych tepelno-technických zariadení je závislá od ich konštrukcie a technického stavu.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)plní funkciu regulátora cien v elektroenergetike, plynárenstve, zásobovaní teplom a vo vodnom hospodárstve. Jeho úlohou je regulovať ceny v prostredí, kde chýba konkurencia a kde by výrobcovia a dodávatelia energetických komodít mohli zneužívať svoje dominantné postavenie svojvoľným určovaním cien. Činnosti, ktoré cenove reguluje ÚRSO, sa nazývajú regulovanými činnosťami a pri ich vykonávaní sa vyžaduje povolenie alebo osvedčenie. Regulovanou činnosťou sú aj dodávky tepla. Subjekt vykonávajúci regulovanú činnosť je regulovaný subjekt.

Variabilné náklady- náklady, ktoré sú úplne alebo čiastočne ovplyvnené objemom výroby tepla.

Výroba tepla- fyzikálne a chemické procesy v zariadeniach na výrobu tepla, ktorých výsledkom je získanie tepla na účel jeho predaja na vykurovanie alebo na prípravu teplej úžitkovej vody, alebo na iné tepelnoenergetické využitie.

Výrobca tepla- fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába teplo na účel jeho predaja a ktorá je držiteľom povolenia na výrobu tepla podľa Zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

Zariadenie na výrobu tepla- zariadenie, ktoré slúži na premenu rôznych zdrojov energie na teplo; zahŕňa stavebnú časť a technologické zariadenie.