Platné predpisy

Zákony

 

 • Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike  - konsolidované znenie vrátane zákona č. 419/2020 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2021
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike  - konsolidované znenie vrátane zákona č. 321 /2014 Z. z. s účinnosťou od 01. 01.2020
 • Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  - konsolidované znenie vrátane zákona č. 419/2020 Z. z. s účinnosťou od 01.11.2020
 • Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 21. októbra 2014 (v znení č.4/2019 Z.z.)
 • Zákon č. 69/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
 • Zákon č. 197/2012 Z.z. z 19.6.2012, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 189/2012 Z.z. z 20.6.2012, ktorým sa dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 184/2011 Z.z. z 1.6.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 136/2011 Z.z. z 5.4.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 117/2011 Z.z. z 29.3.2011, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 276/2001 Z.z. zo 14.6.2001 o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom znení.
 • Zákon č. 107/2007 Z.z. zo 7.2.2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 99/2007 Z.z. zo 7.2.2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 442/2002 Z.z. z 19.6.2002.o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Vyhlášky

Výnosy

 

 • Výnos URSO č. 06/2010 z 23.6.2010 ktorým sa mení a dopĺňa výnos ÚRSO z 23. júla 2008    č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení neskorších predpisov 
 • Výnos URSO č. 1/2010 z 20.5.2010 ktorým sa dopĺňa výnos ÚRSO z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania 
 • Výnos URSO č. 6/2009 z 10.6.2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos URSO z 23.7.2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení výnosu z 1. októbra č. 7/2008 
 • Výnos URSO č. 1/2009 z 10.6.2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania
 • Výnos URSO č. 7/2008 z 1.10.2008 ktorým sa dopĺňa výnos ÚRSO z 18. júna 2008 č. 1/2008 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré výnosy
 • Výnos URSO č. 6/2008 z 23.7.2008 ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla 
 • Výnos URSO č. 6/2008 z 23.7.2008 ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla (konsolidované znenie vrátane výnosu č. 6/2010) 
 • Výnos URSO č. 1/2008 z 18.6.2008 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania
 • Výnos URSO č. 6/2007 z 31.7.2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla
 • Výnos URSO č. 1/2007 z 27.6.2007, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsob jej vykonania