Modernizácia tepelných okruhov

V odovzdávacích staniciach tepla (OST) zabezpečujeme prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) celoročne a výrobu tepla na ústredné vykurovanie (ÚK) takmer deväť mesiacov v roku. Pri takejto neustálej prevádzke nestačí len údržba technológie, ale po určitom čase je nutné vykonať celkovú rekonštrukciu OST, aj vzhľadom k tomu, že niektoré tepelnotechnické zariadenia v našej správe majú aj viac ako 30 rokov.

Vzhľadom na stúpajúce ceny vstupných energií, pristupujeme k inováciám zdrojov a transformátorov tepla tak, aby boli čo najbližšie k miestu spotreby. Okrem rekonštrukcií jestvujúcich zdrojov budujeme aj nové zdroje. Terajšia ponuka špičkových technológií, vhodných pre prípravu ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody v priestoroch obytných domov nám umožňuje budovanie malých kompaktných odovzdávacích staníc (KOS), ktoré sa umiestňujú priamo v objektoch – domoch spotrebiteľov.

Pri budovaní KOS sa staré rozvody nahrádzajú novými, predizolovanými rozvodmi, čo prináša cca 8 až 10 % úspory nákladov v porovnaní s pôvodným distribučným systémom. Dochádza k zefektívneniu prevádzky, t.j. znižujú sa tepelné straty v rozvodoch, znižuje sa riziko problémov s cirkuláciou TÚV. Nezanedbateľnou výhodou je možnosť uplatnenia rôznych režimov dodávky ÚK a TÚV.

Najčastejšie otázky , s ktorými sa na nás obracajú obyvatelia.