Kompaktné odovzdávacie stanice

Našim odberateľom ponúkame racionalizáciu okruhov OST zmenou distribúcie tepla priamo k odberateľovi t.j. na pätu bytového domu. To je v súčasnej dobe možné z dôvodu ponuky špičkovej technológie vhodnej pre prípravu ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody v priestoroch obytných domov.

Racionalizácia - zvyšovanie účinnosti; zvyšovanie hospodárnosti; súhrn opatrení na najúčinnejšie využívanie pracovnej sily a techniky na základe najmodernejších poznatkov vedy a techniky. Atomizácia je nahrádzanie pôvodných odovzdávacích staníc tepla (OST) automatizovanými kompaktnými odovzdávacími stanicami tepla pre jednotlivé domy.

Prenos tepla je realizovaný doskovými výmenníkmi tepla, čo je v súčasnosti svetový trend vo vykurovaní, ktorý umožňuje budovanie kompaktných  odovzdávacích staníc (KOS), ktoré sa umiestňujú priamo v objektoch – domoch odberateľa, spotrebiteľa.

Pri budovaní KOS sa staré rozvody nahrádzajú novými, predizolovanými rozvodmi, čo prináša úspory nákladov. Investovanie do kompaktných odovzdávacích staníc tepla vedie k efektívnejšiemu využívaniu energií.

Naša spoločnosť z vlastných finančných zdrojov zabezpečuje výstavbu a napojenie novovybudovaných domových odovzdávacích staníc.

Čo je kompaktná odovzdávacia stanica?

 • zariadenie , zabezpečujúce dodávku tepla pre objekt, v ktorom je umiestnená
 • slúži na odovzdávanie a reguláciu tepla podľa požadovaných parametrov v bytových domoch
 • má samostatnú reguláciu ÚK a TÚV
 • je napojená na vnútorné rozvody ÚK a TÚV objektu
 • je konštruovaná tak, aby zaberala čo najmenší priestor
 • je zostavená do kompaktného celku
 • pozostáva z doskových výmenníkov tepla, čerpadiel, regulačných ventilov, teplomerov, tlakomerov, elektroinštalácie, systému riadenia
 • cieľom budovania je zníženie nákladov a zvýšenie komfortu pre odberateľa tepla

Kompaktné odovzdávacie stanice tepla sú moderným zariadením sústavy centrálneho zásobovania teplom.

Výhody riešenia kompaktnej odovzdávacej stanice tepla

 • nezávislosť na iných odberateľoch- teplo dodávané podľa individuálnych potrieb
 • kvalitná dodávka TÚV- príprava TÚV priamo v objekte
 • zmena parametrov ÚK a TÚV na požiadanie - možnosť aktívne zasahovať do prevádzkových režimov dodávky tepla
 • zefektívnenie prevádzky -dochádza k znižovaniu tepelných strát v rozvodoch, znižuje sa riziko problémov s cirkuláciou ÚK a TÚV
 • presné meranie tepla na prípravu ÚK a TÚV -spotreba tepla je meraná len pre konkrétny obytný dom
 • prenos dôležitých údajov a dát na dispečerské pracovisko našej spoločnosti
 • zariadenie je vybudované na základe individuálnych potrieb objektu
 • starostlivosť o zariadenia zabezpečuje naša spoločnosť- pravidelne vykonávame revízie zariadení, atesty o hospodárnej prevádzke, dodržiavame bezpečnosť pri práci a ďalšie predpisy, lebo zariadenia na výrobu tepla patria do skupiny vyhradených zariadení

Akým spôsobom prebieha výstavba a následné prevádzkovanie?

 • Z vlastných investičných prostriedkov zabezpečíme výstavbu novej kompaktnej odovzdávacej stanice v prízemných priestoroch obytných domov.
 • Veľkosť priestoru pre umiestnenie odovzdávacej stanice závisí od veľkosti zásobovaného objektu. Minimálna veľkosť priestoru je 6-8 m2.
 • Vždy sa vykoná obhliadka priestoru. Odovzdávacie stanice sú navrhované na mieru pre každý objekt.
 • Naša spoločnosť zostáva aj naďalej prevádzkovateľom odovzdávacej stanice.
 • Zabezpečujeme spoľahlivú, plynulú prevádzku, záručný a pozáručný servis, havarijnú a poruchovú službu.
 • Dodávky tepla zabezpečujeme v súlade s platnou legislatívou v stanovenej kvalite.
 • Poskytujeme nepretržitú dodávku tepla a služby spojené s prevádzkovaním novovybudovaného zdroja tepla – kompaktnej odovzdávacej stanice vo vlastnej réžii.
 • Za poskytnutý priestor uhrádzame prenájom v zmysle platných predpisov.

Čo je potrebné zabezpečiť zo strany vlastníkov domov?

 • Poskytnúť priestor pre umiestnenie kompaktnej odovzdávacej stanice tepla.
 • Zaviazať sa k odberu tepla po dobu návratnosti vloženej investície.

V prípade záujmu nás kontaktujte pomocou Napíšte nám . Nezabudnite uviesť Vaše meno a kontaktný telefón. Naši zamestnanci Vás budú obratom kontaktovať.

Pre záujemcov zabezpečujeme aj bezplatnú exkurziu v  zrealizovanej KOS-ke. Viac informácií Vám poskytneme na tel.č. 6007 107.