Podnájom nebytových priestorov OST - Jazero

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,  040 01 Košice vyhlasuje druhé kolo obchodnej  verejnej súťaže  na Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacích staniciach v MČ Košice - Nad Jazerom:

  1. OST č. 103, Čingovská, súp. č. 2731,
  2. OST č. 104, Ladožská, súp. č. 2715,
  3. OST č. 109, Ždiarska, súp. č. 2725,
  4. OST č. 111, Gagarinovo námestie, súp. č. 2728,
  5. OST č. 113, Raketová, súp. č. 2721,
  6. OST č. 116, Stálicová, súp. č. 2723,
  7. OST č. 201, Kaspická, súp. č. 2720,
  8. OST č. 205, Irkutská, súp. č. 2719,
  9. OST č. 208, Jenisejská, súp. č. 2718,
  10. OST č. 209, Irkutská, súp. č. 2727.

Súťažné podmienky s prílohami si účastníci môžu osobne prevziať na adrese: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice alebo si ich môžu stiahnuť v elektronickej forme - viď nižšie Príloha.  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky verejnej obchodnej súťaže, verejnú obchodnú súťaž zrušiť, ako aj právo odmietnuť všetky predložené návrhy.     

AKTUALIZÁCIA!

Súťažné návrhy možno doručiť osobne alebo poštou v lehote do 03.08.2020 do  14.00 hod.   

Kontaktná osoba: Bc. Róbert Vinclér,  tel.: +421 918 679 715,  055/ 6007161, e-mail:  vincler@teho.sk.