Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody

Naša spoločnosť zabezpečuje transformáciu a dodávku tepla pre ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu prostredníctvom  tepelnotechnických zariadení (TTZ), ktoré tvoria najmä:

  • odovzdávacie stanice tepla (OST)                                                                        
  • plynové kotolne (PK),
  • primárne rozvody tepla,
  • sekundárne rozvody tepla,
  • hydroforové stanice,
  • systém kolektorov.

 Celková dĺžka našich distribučných sietí je cca 200 km.

 

 

Dodávka tepla

Dodávka tepla je realizovaná prostredníctvom vykurovacej vody, ktorá sa potrubiami v prevažne podzemných rozvodoch dopravuje k spotrebiteľom (bytové domy a komunálna sféra). Potrubia vstupujú do objektov prevažne podzemným vedením a v samotnom objekte sa rozvetvujú k jednotlivým spotrebičom (vykurovacím telesám). Zjednodušene je spôsob dodávky tepla zrejmý z obrázku č. 1.

Zjednodušená schéma centrálneho zásobovania teplom

Centrálne zásobovanie teplom
obrázok č. 1

Dodávka teplej úžitkovej vody

Teplá úžitková voda (ďalej len TÚV) je distribuovaná podobne ako teplo prevažne podzemnými rozvodmi, hlavným potrubím a vedľajším potrubím (recirkuláciou) na jednotlivé odberné miesta, ktorými sú taktiež bytové domy a komunálna sféra. Po vstupe do spomínaných objektov sú tieto rozvody vetvené do jednotlivých zvislých vedení pre napájanie odberov TÚV. Zjednodušene je spôsob dodávky tepla zrejmý z obrázku č. 2.

Zjednodušená schéma centrálneho zásobovania teplou úžitkovou vodou

Centrálne zásobovanie teplou úžitkovou vodou
obrázok č. 2

Obidva produkty – teplo aj TÚV – sa pripravujú buď v odovzdávacích staniciach tepla (ďalej len OST) alebo v plynových kotolniach (ďalej len PK) a spolu s vonkajšími tepelnými rozvodmi tvoria jeden funkčný celok centrálneho zásobovania teplom a TÚV.