Projekt KVP

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice pripravilo projekt na rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla na sídlisku KVP v Košiciach.

Jedná o 12 okruhov,  rozdelených do 4 samostatných častí.

Na realizáciu projektu spoločnosť získala nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 6 miliónov EUR, v rámci OP Kvalita životného prostredia, špecifický cieľ č.4.5.1. Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

V roku 2018 boli realizované prvé 3 časti, spolu 9 okruhov, spolu 9 okruhov s celkovou dĺžkou potrubných rozvodov TÚV a ÚK viac ako 14 km. Realizácia stavebných prác prebehla v mesiacoch máj až október 2018.

Poslednú 4 časť projektu sme začali realizovať v máji 2019. Dielo bolo ukončené k 30.10.2019 a odovzdané objednávateľovi do užívania 15.11.2019.

Výsledkom realizácie budú značné úspory pri prevádzke a údržbe rozvodov a úspory v dodávke tepla vďaka výrazne menším tepelným stratám. 

Obyvateľom sídliska ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.