TEHO - Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekt „TEHO - Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP“ je zverejnená prostredníctvom portálu Centrálny register zmlúv SR.