O projekte - základné informácie

Základné informácie

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) pripravilo projekt na rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla na sídlisku KVP v Košiciach. Spolu sa jedná o 12 okruhov,  rozdelených do 4 samostatných častí. Na realizáciu projektu sme získali nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 6 miliónov EUR, v rámci OP Kvalita životného prostredia, špecifický cieľ č.4.5.1. Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

V roku 2018 boli realizované prvé 3 časti, spolu 9 okruhov, s celkovou dĺžkou potrubných rozvodov TÚV a ÚK viac ako 14 km.

Realizácia stavebných prác prebehla v mesiacoch  máj až október 2018.

Poslednú, 4. časť projektu sme začali realizovať v máji 2019 a dielo bolo odovzdané objednávateľovi do užívania 15.11.2019.

Výsledkom realizácie budú značné úspory pri prevádzke a údržbe rozvodov a úspory v dodávke tepla vďaka výrazne menším tepelným stratám. Touto investíciou vyriešime dlhodobý problém s prevádzkovaním rozvodov na sídlisku KVP, ktoré sú v zlom technikom stave a vykazujú najvyššiu poruchovosť, v pomere ku všetkým ostatným rozvodom v našej správe.

V MČ KVP prevádzkujeme celkom 16 centrálnych odovzdávacích staníc tepla (OST) a prislúchajúce sekundárne vykurovacie rozvody (SVR). Okruhy zahrnuté do projektu modernizácie považujeme za prioritné, a to s ohľadom na ich stav a dlhodobé problémy s ich prevádzkovaním. SVR na KVP tvoria cca 13,4% všetkých rozvodov v správe našej spoločnosti, pričom početnosť porúch na týchto SVR atakuje hranicu 30% z celkového počtu porúch na SVR. Ročne musíme vynakladať vysoké finančné prostriedky na odstraňovanie havárií pri ich prevádzke a ich následkov.

Nové potrubné trasy budú vedené v trase jestvujúcich kanálov TEHO, ktoré sú vedené v jestvujúcich chodníkoch, trávnatých plochách, prípadne križujú cesty. Trasy sú navrhované tak, aby sa minimalizovali možné strety s jestvujúcimi sieťami. Nové rozvody ÚK a TÚV sa budú osadzovať prevažne do jestvujúceho kanála, prípadne sa odstráni jedna stena teplovodného kanála a potrubia budú vedené v tesnej blízkosti vykurovacieho kanála a v ich ochrannom pásme. Po ukončení stavby terén bude uvedený do pôvodného stavu. Nové rozvody ÚK a TÚV budú prevedené, ako podzemné bezkanálové vedenia, ktoré nebudú mať vplyv na spôsob terajšieho využívania územia.

Účelom tejto stavby je rekonštrukcia a modernizácia teplovodných rozvodov tepla (SVR), na vybraných okruhoch OST. Tieto potrubia sú častokrát na hranici životnosti a je potrebná ich výmena, čo prinesie značné úspory pri prevádzke a údržbe rozvodov a úspory v dodávke tepla vďaka výrazne menším tepelným stratám.

Realizáciou stavby a použitím moderných rozvodov tepla sa dosiahne zníženie strát  tepla

Na výmenu rozvodov teplej vody budú použité predizolované flexibilné plastové potrubné rozvody a na kúrenie bude použitý predizolovaný potrubný systém z uhlíkovej ocele.

 

Aktuálny stav realizácie

Na realizáciu v roku 2019/2020 bola naplánovaná 4. časť - ulice: Cottbuská, Wuppertálska, Titogradská.

Prebehla verejná súťaž na výber zhotoviteľa stavby, ktorému bolo dňa 2.5.2019 odovzdané stavenisko. V máji 2019 začali výkopové  práce. Dielo bolo ukončené k 30.10.2019 a odovzdané objednávateľovi do užívania 15.11.2019.