Zmena teplonosného média - základné informácie

V projekte s názvom- Zmena teplonosného média na sídlisku Nad jazerom Košice - pôjde o výmenu zastaraných technológií :

  • vybudovanie približne 164 domových kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOS), ktorými budú nahradené staré sídliskové výmenníky,
  • vybudovanie 14,5 km nových horúcovodných rozvodov ,
  • zmena systému vykurovania z parného na efektívnejší horúcovodný.

Dôvod realizácie projektu:

  • nevyhovujúci technický stav tepelných zariadení - nevyhnutná rekonštrukcia primárnych rozvodov, odovzdávacích staníc tepla a sekundárnych rozvodov,
  •  vysoké tepelné straty – predimenzované súčasné rozvody.

Projekt bude realizovaný spoločnosťami Tepláreň Košice, a.s. (TEKO) a Tepelným hospodárstvom Košice, s.r.o. (TEHO) pod záštitou Mesta Košice. Predpokladá sa, že ukončený by mal byť do konca roka 2014.

PRÍNOS PRE OBYVATEĽOV :

  • zníženie tepelných strát v rozvodoch,
  • zvýšenie účinnosti dodávok tepla a teplej vody,
  • efekt radikálneho zníženia tepelných strát bude mať okrem ekonomického prínosu aj svoj ekologický význam. Zvýšenie účinnosti dodávky tepla má za následok úspory paliva a s tým súvisiace zníženie množstva vypúšťaných emisií,
  • zlepšenie celkovej regulácie odberu tepla zvýši komfort pre konečných odberateľov v oblasti dodávky tepla a teplej úžitkovej vody,
  • úspory v spotrebe tepla na strane spotreby.

 REALIZÁCIA TEHO :

Vybudovanie cca 9 km sekundárnych horúcovodných rozvodov a prípojok a 164 domových kompaktných odovzdávacích staníc (KOS).
Samotná realizácia prebehne v 3 etapách počas 3 rokov tak, aby nebola narušená plynulosť dodávok tepla počas vykurovacej sezóny.
Investičné náklady TEHO 11,5 mil. €.

Orientačné členenie :
I. etapa – ulice : Baltická - Jenisejská
II. etapa – ulice : Dneperská – Rovníková
III. etapa – ulice : Ždiarska - Čechovova

Doba trvania projektu : 3 roky , ukončenie 2014
I.etapa : 2012-2013
- lokalita Baltická - Jenisejská , výstavba 60 ks nových domových KOS, vybudovaných bude cca 2,8 km nových podzemných HV rozvodov
II.etapa : 2013
- lokalita Dneperská – Rovníková
, výstavba 56 ks nových domových KOS, vybudovaných bude cca 3,3 km nových podzemných HV rozvodov
III.etapa : 2014
- lokalita Ždiarska – Čechovova
, výstavba cca 48 ks nových domových KOS, vybudovaných bude cca 2,8 km nových podzemných HV rozvodov