Modernizácia dodávky tepla na sídlisku Nad Jazerom

História a  stav v roku 2011

Parný systém bol vybudovaný v 2.polovici 70.rokov minulého storočia po rozhodnutí o výstavbe sídliska v priestore oproti priemyselnej zóne, ktorá bola zásobovaná parou z teplárne (prevažne technologickej spotreby). Paralelne s výstavbou bytovo komunálnych objektov boli budované centrálne odovzdávacie stanice tepla, primárne parné a kondenzátne rozvody a sekundárne rozvody (štvorrúrkové) s technológiou 60.-70.rokov, ktorá je v súčasnosti morálne zastaralá a fyzicky opotrebovaná. Spoločnosť TEHO s.r.o. na sídlisku  prevádzkuje 24 tepelných okruhov OST typu para-voda, o celkovom inštalovanom výkone 108,7 MW (pozn.: súčasný maximálny príkon pre tieto okruhy OST je bilancovaný v úrovni 49 MW)

Tab.č.1 Základné údaje súčasného stavu zásobovania teplom na sídl.Nad Jazerom

 

počet OST

ks

24

počet odberných miest

ks

178

dĺžka primárnych rozvodov

km

2,0

parametre primárnych rozvodov

 °C; MPa

200/1,0

dĺžka sekundárnych rozvodov

km

9,5

parametre sekundárnych rozvodov

 °C; MPa

90/70; 0,6

 

Navrhovaný stav

Na sídlisku Nad Jazerom rozbiehame najväčšiu energetickú investíciu, realizovanú na území Košíc za posledných 20 rokov. V rámci stratégie našej spoločnosti, v snahe vychádzať v čo najvyššej miere potrebám zákazníka prinášame projekt ekologického a energeticky úsporného maximálneho využitia tepelnej a elektrickej energie vloženej do transformácie tepla.

Projekt spočíva v budovaní inovatívnych, domových kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOS-iek). Klasické výmenníky (OST) budú nahradené novými, cca 166 kompaktnými odovzdávacími stanicami tepla. Taktiež vybudujeme nové primárne a sekundárne rozvody v dĺžke približne 14,5 kilometrov.

Čo je kompaktná odovzdávacia stanica?

 1. slúži na odovzdávanie a reguláciu tepla
 2. teplonosným médiom je horúca voda
 3. jej prevádzka je automatická
 4. má kompaktné rozmery

Výhody modernizácie

 1. preukázateľné úspory tepla
 2. skvalitnenie dodávky teplej vody
 3. kvalitná regulácia ÚK
 4. zariadenie budované na mieru objektu
 5. nezávislosť na iných odberateľov

Financovanie

 1. zabezpečujeme plne z vlastných zdrojov
 2. uhrádzame prenájom za poskytnutý priestor

 

Projekt, ktorý je v súlade s energetickou koncepciou Mesta Košice je realizovaný spoločnosťami Tepláreň košice, a.s. (TEKO) a Tepelným hospodárstvom Košice,s.r.o. (TEHO) pod záštitou Mesta Košice a Mestskej časti Nad Jazerom.
Jeho realizácia je rozdelená tak, aby v troch etapách (I.etapa : Baltická – Jenisejská, II.etapa : Dneperská - Gagarinovo nám., III.etapa : Raketová - Čechovova)  počas 3 rokov nebola narušená plynulosť dodávok tepla počas vykurovacej sezóny, resp. aby tieto prerušenia boli len minimálne. Počas doby realizácie bude zo strany obyvateľov sídliska nevyhnutná dávka pochopenia a vzájomnej tolerancie. Výkopovým prácam totiž neuniknú ani chodníky, cesty, či trávnaté plochy. Definitívne  ukončenie sa predpokladá koncom roka 2014.

Občania sa môžu informovať o aktuálnom stave a dianí na telefonickej linke  055/636 0013 a špeciálne pre projekt bola zriadená emailová schránka jazero@teho.sk.

 

Postup pri umiestnení KOS

V ďalšom uvádzame dokumenty potrebné pre umiestnenie KOS v objekte. Všetky dokumenty musia byť doručené do našej spoločnosti.

Zmluvný odberateľ

 • Súhlas vlastníkov bytov pre umiestnenie KOS v objekte (príloha na stiahnutie)
 • Nájomná zmluva

 

Konečný spotrebiteľ

 • Pozvánka pracovníkov TEHO na domovú schôdzu
 • Záznam z domovej schôdze
 • Súhlas vlastníkov bytov pre umiestnenie KOS v objekte (príloha na stiahnutie)
 • Nájomná zmluva

         Všetky následné náležitosti vybaví TEHO v spolupráci s Vašim správcom.

Prílohy na stiahnutie