Štandardy kvality

Vyhláška ÚRSO 277/2012 Z.z. z 5.9.2012 v znení Vyhlášky č.234/2016 Z.z. ustanovuje štandardy kvality dodávaného tepla a služieb súvisiacich s dodávkou tepla. Zároveň ustanovuje formu a obsah vyhodnocovania dodržiavania jednotlivých štandardov kvality pri dodávke tepla a tiež podmienky zverejnenia dosahovaných štandardov.

Dodržanie štandardov kvality dodávaného tepla (podľa § 2) a služieb spojených s dodávkou tepla (podľa § 3) charakterizuje schopnosť regulovaného subjektu dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky v zmysle platnej legislatívy a zákona o energetike.

Regulovaný subjekt sa zaväzuje dodržiavať, sledovať a vyhodnocovať štandardy kvality podľa § 2 a § 3, ustanovené vyhláškou.

Ak regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je regulovaný subjekt povinný uhradiť svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu.

V prílohe  č.1 k vyhláške ÚRSO 277/2012 Z.z. sú vyhodnotené štandardy kvality dodávaného tepla a štandardy kvality služieb spojených s dodávkou tepla.