Reklamácie

Pretože na dodávke ÚK a TÚV sa podieľa aj vnútorný rozvod objektu, je dôležité poznať aj vnútorné rozvody svojho správcu, resp. majiteľa objektu (prípadne zmluvného partnera našej spoločnosti), lebo stav ÚK a TÚV v mieste odberu nemusí byť identický so stavom na obchodnom mieste (päta domu). Z tohto dôvodu je nutné najprv volať správcu daného objektu, ktorý preverí vnútorné rozvody a až potom kontaktovať dispečing našej spoločnosti. Predídeme tým zdĺhavému riešeniu reklamácie dodávky ÚK a TÚV.

Postup pri nedostatočnej kvalite dodávaného tepla a TÚV

Odberateľ alebo ním poverená osoba uplatní reklamáciu dodávky tepla na ÚK a TÚV písomnou formou bez zbytočného odkladu.

Pre urýchlené riešenie veci, odberateľ reklamáciu oznámi bez zbytočného odkladu aj telefonicky na dispečing našej spoločnosti.

Hlásenie nedostatku musí obsahovať ulicu, č. domu, vchod a poschodie, v ktorom sa nedostatok vyskytuje s uvedením popisu a rozsahu (celý dom, vchod, stúpačka, vykurovacie teleso)

Odberateľ k reklamácii prikladá meranie parametrov dodávky na odbernom mieste (OM) najmenej počas 3 dní:

Pri reklamácií na dodávku ÚK:

 • teplota v miestnostiach podľa sťažovateľa
  meraná - nemeraná
 • dátum a čas prešetrovania reklamácie
 • teplota meraná v °C u konečného spotrebiteľa (uviesť typ teplomera)
 • v ktorých miestnostiach bolo meranie uskutočnené
 • záver z prešetrovania s uvedeným výsledkov z merania teplôt

Pri reklamácií na dodávku TÚV – teplota:

 • dátum a čas podania reklamácie
 • teplota TÚV nameraná na výtoku v °C u konečného spotrebiteľa (uviesť typ teplomera)
 • teplota TÚV nameraná na hranici dodávky  (podľa prílohy č. 4)          

Pri reklamácii na dodávku TÚV - znečistenie:

 • dátum a čas podania reklamácie
 • odberateľ vykoná odber vzorky vody na hranici OM za spoluúčasti dodávateľa
 • vzorku označí dátumom, časom a miestom odberu (adresa)

Naša spoločnosť reklamáciu prešetrí a výsledok šetrenia oznámi odberateľovi do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. K výsledku šetrenia danej reklamácie prikladáme meranie parametrov dodávky na OM.

Reklamácia dodávky ÚK a TÚV nebude uznaná, ak sa vzťahuje na nedostatky zapríčinené nesprávnym hydraulickým vyregulovaním rozvodov tepla a TÚV v objekte odberateľa ( t.j. za „hranicou odberného miesta “ uvedenou v prílohe č. 4 zmluvy)

Dodávateľ (naša spoločnosť) musí odstrániť nedostatok na svojich rozvodoch. Ak je nedostatok na zariadení odberateľa, na základe písomnej objednávky môže dodávateľ vykonať opravu na zariadení odberateľa  (odberateľ umožní prístup k rozvodom tepla v objekte, poskytne údaje o vyregulovaní rozvodov ÚK a TÚV v objekte, informácie o opravách vykonaných pred vyskytnutím sa nedostatku a pod.)