Práva a povinnosti odberateľa

Vzájomné práva a povinnosti dodávateľa a odberateľa tepla

(na základe ustanovenia § 22 ods.4 písm. c) zákona č. 250/2012 Z.z. a v zmysle znenia zákona o tepelnej energetike - Zákon č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov)

§ 14

Účastníci trhu s teplom

Účastníci trhu s teplom sú:

      a) výrobca,

      b) dodávateľ,

      c) odberateľ,

      d) konečný spotrebiteľ.

Práva a povinnosti účastníkov trhu s teplom

§ 15

(1)    Výrobca a dodávateľ sú povinní

      a)  vyrábať a dodávať teplo v určenom čase, v určenej kvalite a prevádzkovať sústavu tepelných zariadení, ktoré slúžia na výrobu a distribúciu tepla hospodárne,

      b)   predložiť na požiadanie úradu alebo obce informácie o stave a možnosti rozvoja ním prevádzkovanej sústavy tepelných zariadení,

      c) dodržiavať určený spôsob cenovej regulácie a uskutočňovať dodávky tovaru a služieb  v súlade so schválenými alebo určenými cenami.14)

(2)    Držiteľ povolenia na výrobu tepla a rozvod tepla, ktorý vyrába kombinovanou výrobou elektrinu a teplo,12c)okrem povinností uvedených v odseku 1 je povinný dodržiavať povinnosti ustanovené osobitným predpisom.14a)

(3)    Pravidlá na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 

§ 16

 

(1)    Dodávateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, alebo  odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, je povinný zabezpečiť dodávku tepla v určenom čase, v určenej kvalite a v súlade  so schválenou alebo určenou cenou.14)

(2)    Určený čas a určenú kvalitu dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa ustanoví  všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 17

          (1)    Dodávateľ, ktorý dodáva teplo v teplej úžitkovej vode, je povinný

       a) merať množstvo spotrebovaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody určeným  meradlom 2) v mieste jej prípravy,

       b) merať množstvo dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste určeným  meradlom2) ak o to požiadajú všetci odberatelia, ktorým dodávateľ dodáva teplú úžitkovú    vodu z jedného spoločného miesta jej prípravy do jedného roka od doručenia  žiadosti,

       c) dodržiavať určenú teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste,

       d) na vstupe do ohrievača teplej úžitkovej vody merať určeným meradlom2) množstvo dodanej studenej vody,

       e) umožniť odberateľovi alebo zástupcovi konečného spotrebiteľa vykonať kontrolu množstva dodanej studenej vody na prípravu teplej úžitkovej vody a množstva  dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody,

       f) rozpočítavať množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode podľa pravidiel  rozpočítavania.
 

(2)     Ak nie je pri dodávke teplej úžitkovej vody dodržaná hospodárnosť podľa § 25 ods. 1 ustanovená normatívnymi ukazovateľmi spotreby tepla podľa § 25 ods. 5 z dôvodu nízkej spotreby teplej úžitkovej vody na strane odberateľa, môžu sa dodávateľ na jednej strane a odberateľ na druhej strane dohodnúť na obmedzení dodávky teplej úžitkovej vody len na určité dohodnuté dni v týždni alebo len na dohodnutú dennú dobu celoročne alebo počas dohodnutého obdobia v roku, prípadne sa môžu dohodnúť na zrušení dodávky teplej úžitkovej vody počas dohodnutého obdobia v roku; ak k tejto dohode o obmedzení alebo zrušení dodávky teplej úžitkovej vody nedôjde, dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku teplej úžitkovej vody podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody a odberateľ je povinný uhrádzať zvýšené náklady na dodávku teplej úžitkovej vody.

(3)     Ak nie je pri dodávke teplej úžitkovej vody dodržaná hospodárnosť podľa § 25 ods. 1 ustanovená normatívnymi ukazovateľmi spotreby tepla podľa § 25 ods. 5 z dôvodov na strane dodávateľa, je dodávateľ povinný znášať zvýšené náklady na dodávku teplej úžitkovej vody.

 

           (4)     Dodávateľ, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode konečnému spotrebiteľovi alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného  v teplej úžitkovej vode konečnému spotrebiteľovi, je povinný

        a) dodržiavať určenú teplotu teplej úžitkovej vody u konečného spotrebiteľa,

        b) zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom v súlade s osobitným predpisom, 2)
        c) oznámiť konečnému spotrebiteľovi najmenej 15 dní pred uskutočnením odčítania údajov na určenom meradle na meranie množstva teplej úžitkovej vody termín odčítania spotreby,

      d) využívať na rozpočítavanie množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode určené meradlá na meranie množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom,

       e) rozpočítavať množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode podľa pravidiel rozpočítavania.

(5)   Konečný spotrebiteľ je povinný umožniť dodávateľovi, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode alebo odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode
       a) vykonávanie jeho povinností uvedených v odseku 3 písm. a) a b) a § 25 ods. 3,
       b) odčítanie údajov z určených meradiel množstva teplej úžitkovej vody v čase oznámeného termínu,
       c) chrániť určené meradlo množstva teplej úžitkovej vody pred neoprávneným zásahom,
       d) prístup k určenému meradlu množstva teplej úžitkovej vody s cieľom jeho kontroly na nevyhnutnú dobu v termíne dohodnutom s dodávateľom alebo s odberateľom.

(6) Teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

§ 18

 (1) Dodávateľ je povinný
      a) merať množstvo dodaného tepla určeným meradlom spotreby tepla na každom dohodnutom odbernom mieste; ak dodávateľ rozpočítava teplo konečnému spotrebiteľovi, merať množstvo dodaného tepla určeným meradlom na mieste, ktoré pre rozpočítavanie slúži ako odberné miesto,
      b) zabezpečiť overovanie určeného meradla podľa osobitného predpisu2) a zabezpečiť určené meradlo proti neoprávnenému zásahu,
      c) oznámiť písomne odberateľovi termín výmeny určeného meradla a zaznamenať údaje o vymieňanom meradle za účasti zástupcu odberateľa,
      d) vykonávať mesačné odpočty určeného meradla,
      e) vykonávať mesačné bilancie výroby tepla a dodávky tepla.

(2) Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle chybu, požiada dodávateľa o preskúšanie. Ten je povinný do 30 dní od doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla. V prípade zistenia chyby na určenom meradle uhrádza náklady spojené s preskúšaním a s výmenou meradla dodávateľ; ak neboli na určenom meradle zistené chyby, hradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou meradla ten, kto požiadal o preskúšanie určeného meradla.

(3) Dodávateľ tepla,ktorý dodáva teplo vyrobené kombinovanou výrobou tepla a elektriny12c), je povinný dodržiavať podmienky ustanovené osobitným predpisom.14a)

(4) Dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, je povinný

     a) zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov tepla u konečného spotrebiteľa najneskôr do 31. decembra 2008 na náklady vlastníka nehnuteľnosti; ak sa dohodne nadpolovičná väčšina  všetkých konečných spotrebiteľov odoberajúcich teplo za odberným miestom na inom spôsobe rozpočítavania množstva dodaného tepla, povinnosť zapojenia pomerových rozdeľovačov nevzniká,
     b) oznámiť konečnému spotrebiteľovi najmenej 15 dní pred uskutočnením odčítania údajov na určenom meradle spotreby tepla alebo pomerovom rozdeľovači tepla termín odčítania spotreby,
     c) využívať na rozpočítavanie množstva dodaného tepla určené meradlá tepla alebo pomerové rozdeľovače tepla na vykurovanie u konečného spotrebiteľa,
     d) rozpočítavať množstvo dodaného tepla podľa pravidiel rozpočítavania.

(5) Odberateľ je povinný

      a) umožniť dodávateľovi zapojenie, údržbu a odpojenie určeného meradla v objekte odberateľa,
      b) umožniť dodávateľovi odčítať údaje na určenom meradle,
      c) umožniť dodávateľovi zabezpečiť určené meradlo proti neoprávnenému zásahu,
      d) oznámiť bezodkladne dodávateľovi neoprávnené zásahy do určeného meradla,
      e) oznámiť najmenej 15 dní pred termínom odčítania údajov na určenom meradle alebo na pomerových rozdeľovačoch tepla konečnému spotrebiteľovi termín odčítania.

(6) Konečný spotrebiteľ je povinný

      a) umožniť plnenie povinností dodávateľa alebo odberateľa, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, uvedených v odseku 4,
      b) umožniť dodávateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla, a odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla v čase oznámeného termínu, odčítanie údajov  z určeného meradla alebo z pomerových rozdeľovačov tepla,
      c) chrániť určené meradlo alebo pomerový rozdeľovač tepla pred neoprávneným  zásahom,
      d) oznámiť bezodkladne poruchu alebo znehodnotenie určeného meradla alebo pomerového rozdeľovača tepla dodávateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla, a odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi.

(7) Ak dodávateľ uskutočňuje dodávku tepla pre viacerých odberateľov, môže sa dodávateľ s odberateľmi dohodnúť na spoločnom meracom mieste jedným určeným meradlom.

(8) Pravidlá rozpočítavania množstva dodaného tepla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

§ 19
Zmluva o dodávke a odbere tepla

(1) Dodávka tepla sa uskutočňuje na základe písomnej zmluvy o dodávke a odbere tepla medzi dodávateľom a odberateľom.
(2) Zmluva o dodávke a odbere tepla okrem všeobecných náležitostí zmluvy15) musí obsahovať
     a) dohodnuté odberné miesto alebo odberné miesta,
     b) požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste,
     c) objednané množstvo tepla na príslušný kalendárny rok,
     d) technické parametre teplonosnej látky,
     e) vykurovaciu krivku,
     f)  odberový diagram, ak sa neurčuje vykurovacia krivka,
     g) podmienky dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody alebo podmienky dodávky tepla v teplej úžitkovej vode,
     h) schválenú alebo určenú cenu tepla14) a spôsob platby za dodané teplo vrátane výšky a termínu zálohových platieb,
     i)  náhradný spôsob určenia množstva dodaného tepla, ak dôjde k poruche určeného meradla,
     j)  termín, lehoty a dôvody na zmeny a doplnenie zmluvy o dodávke a odbere tepla,
     k) podmienky vypovedania zmluvy a podmienky pre jednostranné odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa i odberateľa,
     l)  podmienky skončenia odberu tepla podľa § 20.

(3) Dodávateľ je povinný

a) dodávať teplo z verejného rozvodu tepla na vymedzenom území každému, kto o dodávku tepla písomne požiada, má vybudovanú tepelnú prípojku, ktorá spĺňa technické podmienky pripojenia určené dodávateľom, a podpísal zmluvu o dodávke a odbere tepla, pokiaľ nie je už zásobovaný z verejného rozvodu tepla,
b) dodávať teplo na vymedzenom území odberateľovi podľa písmena a), s ktorým sa rokuje o zmene alebo doplnení uzatvorenej zmluvy podľa odseku 2 písm. j) v lehote 30 dní od uplynutia dohodnutého termínu dodávky tepla; v takom prípade je odberateľ povinný uhradiť platby za dodané teplo, aj keď nedošlo k podpisu zmluvy.

(4) Dodávateľ môže vypovedať zmluvu o dodávke a odbere tepla, ak odberateľ na písomnú výzvu dodávateľa neoznámi množstvo objednaného tepla na príslušný kalendárny rok do 30. septembra bežného roka.

(5) Odberateľ môže vypovedať zmluvu o dodávke a odbere tepla, ak výpoveď písomne oznámi dodávateľovi najmenej šesť mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla a spĺňa niektorú z podmienok skončenia odberu tepla podľa § 20 tohto zákona.

§ 20
Podmienky skončenia odberu tepla

(1) Odberateľ a konečný spotrebiteľ môžu skončiť odber tepla 

  a) na základe zákona,
  b) dohodou.

(2) Skončiť odber tepla na základe zákona možno, ak

      a) dodávateľ tepla bez predchádzajúcej dohody s odberateľom a konečným spotrebiteľom zmení teplonosnú látku,
      b) dodávateľ tepla ani po predchádzajúcej písomnej výzve odberateľa alebo konečného spotrebiteľa neodstráni nedostatky v kvalite, množstve a v spoľahlivosti dodávok  tepla alebo neplní podstatné náležitosti zmluvy o dodávke a odbere tepla, najmä parametre teplonosnej látky a hospodárnosť dodávky tepla.

(3) Skončiť odber tepla môže odberateľ aj dohodou s dodávateľom, ak odberateľ uhradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa. Ak dodávateľ tepla vo svojej dodávke tepla dodáva viac ako 10 % a menej ako 60 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie, odberateľ tepla môže skončiť odber tepla len vtedy, ak zabezpečí dodávku tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie v podiele o 20 % vyššom ako má súčasný dodávateľ tepla.

      Ak dodávateľ tepla vo svojej dodávke tepla dodáva viac ako 60 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie, odberateľ tepla môže skončiť odber tepla len vtedy, ak zabezpečí celú dodávku tepla, vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou tepla, ktoré vzniká pri zapálení obnoviteľného zdroja energie fosílnym palivom.

(4) Rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.3)

§ 22

Neoprávnený odber tepla


(1) Neoprávneným odberom tepla je odber tepla bez uzavretej písomnej zmluvy o dodávke a odbere tepla s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. b) alebo v rozpore s uzavretou  zmluvou alebo odber tepla z verejného rozvodu tepla alebo z tepelnej prípojky sa  uskutočňuje bez vedomia a súhlasu dodávateľa.

(2) Za škodu16) spôsobenú dodávateľovi neoprávneným odberom tepla zodpovedá osoba,  ktorá neoprávnene teplo odobrala.

 

§ 25
Hospodárnosť prevádzky
sústavy tepelných zariadení


(1) Výrobca tepla, dodávateľ a odberateľ sú povinní dodržiavať zásady hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení. Hospodárnosťou prevádzky sústavy tepelných zariadení na účely tohto zákona sa rozumie také jej prevádzkovanie, ktoré spĺňa ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla a normatívne ukazovatele spotreby tepla; normatívnym ukazovateľom spotreby tepla sa rozumie maximálna spotreba tepla na dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti tepelného zariadenia.

(2) Dodávateľ je povinný
a) zabezpečiť automatickú reguláciu teploty teplonosnej látky na vykurovanie v závislosti od klimatických podmienok,

b) trvale dodržiavať technické parametre teplonosnej látky na dohodnutom odbernom mieste dohodnutom v zmluve o dodávke a odbere tepla,

c) zabezpečiť jedenkrát za tri roky overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesto; overenie hospodárnosti prevádzky zariadenia na výrobu  tepla, ktoré využíva tuhé alebo kvapalné fosílne palivá, zabezpečiť jedenkrát za dva roky; ak dôjde k podstatnej zmene technických parametrov, inštalovaného výkonu, skutočného odberu alebo organizácie prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesto, je dodávateľ povinný zabezpečiť overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesto najneskôr do 12 mesiacov od vykonanej zmeny.

(3) Dodávateľ,ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, a odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, sú povinní trvale zabezpečovať určenú kvalitu dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa podľa § 16 ods. 2.

(4) Overovanie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení podľa odseku 2 písm. c) vykonáva za úhradu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov príspevková organizácia zriadená ministerstvom.

(5) Spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla, distribúcie tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla a rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ako aj spôsob úhrady týchto nákladov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

 

§ 26
Obmedzenie a prerušenie
dodávky tepla


(1) Dodávateľ môže obmedziť alebo prerušiť dodávku tepelnej energie v nevyhnutnom  rozsahu, ak

a) vykonáva plánovanú rekonštrukciu, opravu, údržbu a revíziu sústavy tepelných zariadení,

b) vznikla havária alebo sa odstraňuje jej následok na sústave tepelných zariadení,

c) sa teplo odoberá sústavou tepelných zariadení, ktoré ohrozujú život a zdravie osôb alebo ich majetok,

d) výrobu tepla nemôže zabezpečiť z dôvodu obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu podľa osobitného predpisu17) alebo ak bola prerušená dodávka elektriny na výrobu tepla,

e) odberateľ je v omeškaní s platbou za dodané teplo, so zaplatením zmluvne dohodnutej zálohovej platby alebo so zaplatením nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania za

dodávku tepla a ak odberateľ platbu alebo zálohovú platbu, alebo nedoplatok neuhradí ani po uplynutí lehoty, ktorú mu vo výzve určil dodávateľ. Táto lehota nemôže byť

kratšia  ako 15 dní odo dňa doručenia výzvy; túto výzvu odberateľovi dodávateľ oznámi miestne obvyklým spôsobom aj konečným spotrebiteľom,

f) odber tepla je neoprávnený.

(2) Pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a e) je dodávateľ povinný oznámiť odberateľovi začiatok a skončenie tohto        obmedzenia alebo prerušenia najmenej 15 dní pred obmedzením písomne alebo miestne obvyklým spôsobom.

(3) Po odstránení príčin obmedzenia alebo prerušenia dodávok tepla uvedených v odseku 1 je dodávateľ povinný neodkladne obnoviť dodávku tepla.

(4) Ak vznikla odberateľovi škoda pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov  uvedených v odseku 1 písm. a), odberateľ môže uplatňovať náhradu ušlého zisku a náhradu škody18) voči dodávateľovi len vtedy, ak si tento nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa odseku 2 alebo ak nedodržal termín skončenia tohto obmedzenia alebo prerušenia

(5) Ak vznikla odberateľovi škoda pri obmedzení dodávok tepla z dôvodu zneužitia podmienok uvedených v odseku 1, má odberateľ právo uplatniť si náhradu škody a ušlého zisku voči dodávateľovi v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o jej vzniku dozvedel, najneskoršie však do jedného roka odo dňa, keď škoda alebo ušlý zisk vznikol.

 

 

2) § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
3) Zákon č. 250/2012 Z. z. (pôvodne zákon č.276/2001 Z. z.) o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Napríklad § 13 a 16 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5a) §4 ods.1 zákona č.136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
7) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8) § 10 zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
9) § 11 zákona č. 477/2002 Z. z.

9a) §11 zákona č.136/2010 Z. z.; § 66 b zákona č.455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
10) § 69 a 70 Trestného zákona.
11) § 195 až 200 Občianskeho súdneho poriadku.
12) § 128 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
12a) § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
12b) § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

12c) § 2 ods.2 písm. b) zákona č.309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12d) § 2 ods.2 písm. j) zákona č.309/2009 Z. z.
13) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
14) § 12 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 442/2002 Z. z.
15) § 269 až 275 Obchodného zákonníka; § 43 až 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
16) § 415 až 459 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
17) § 43 ods. 2 písm. a) až d) a h) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
18) § 415 až 459 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov; § 469 až 470 Obchodného zákonníka.

 

Zákon č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

 § 22

Regulácia kvality

 

(1) Regulácii kvality podlieha

     a) prenos elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny,

     b) preprava plynu, distribúcia plynu, dodávka plynu a uskladňovanie plynu,

     c) dodávka tepla,

     d) dodávka pitnej vody verejným vodovodom,

     e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

(2) Regulácia kvality sa vykonáva určením

     a) štandardov kvality,

      b) požadovanej úrovne dodržiavania štandardov kvality,

      c) výšky kompenzačnej platby,

      d) spôsobu výpočtu kompenzačnej platby,

      e) spôsobu a podmienok vyplatenia kompenzačnej platby.

 (3)  Účastník trhu s elektrinou, účastník trhu s plynom, odberateľ,36)odberateľ vody37)a producent     odpadových vôd38)(ďalej len „odberateľ“) má právo na dodanie tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností v kvalite určenej štandardmi kvality.

(4) Regulovaný subjekt je povinný

     a) dodržiavať štandardy kvality,

     b) evidovať, vyhodnocovať, zverejňovať údaje o štandardoch kvality a na požiadanie ich predložiť úradu,

    c) zverejňovať na svojom webovom sídle úplné a pravdivé informácie o právach a povinnostiach svojich odberateľov,

    d) evidovať podania súvisiace s nedodržaním štandardov kvality,

    e) archivovať údaje o štandardoch kvality po dobu piatich rokov,

    f) každoročne do konca februára úradu zasielať prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za predchádzajúci kalendárny rok,

    g) spĺňať požadovanú úroveň štandardov kvality,

   h) do konca februára kalendárneho roka zaslať úradu vyhodnotenie štandardov kvality za    predchádzajúci rok a toto vyhodnotenie zverejniť na svojom webovom sídle alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo.

 

36) § 2 písm. e) zákona č. 657/2004 Z. z.     37) § 4 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.     38) § 4 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z.

 (5) Ak regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je regulovaný subjekt povinný uhradiť svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu vo výške a spôsobom určeným podľa § 40 ods. 2.

(6) Odsek 5 sa nepoužije, ak boli štandardy kvality nedodržané z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti,39) stavu núdze v elektroenergetike alebo krízovej situácie v plynárenstve, havárie spôsobenej treťou osobou a rozhodnutia odberateľa neodobrať alebo neodviesť dohodnuté alebo určené množstvo vody.

(7) Odberateľ nie je povinný preukazovať nedodržanie štandardov kvality.

(8) Uhradením kompenzačnej platby nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

 § 40

Splnomocňovacie ustanovenia

 (2) Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví

      a) štandardy kvality a ich ukazovatele podľa § 22 a lehoty súvisiace s ich dodržiavaním,

       b) spôsob sledovania, evidovania a vyhodnocovania štandardov kvality regulovaným subjektom,

      c) spôsob uverejňovania údajov o štandardoch kvality regulovaným subjektom,

      d) spôsob archivovania údajov o štandardoch kvality regulovaným subjektom,

      e) požadovanú úroveň štandardov kvality,

      f) výšku kompenzačnej platby a spôsob výpočtu kompenzačnej platby za nedodržanie štandardov kvality,

     g) spôsob a podmienky vyplatenia kompenzačnej platby.