Efektívnosť pri používaní energie

Podľa Zákona č. 321/2014 Z.z o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) , má TEHO ako prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla povinnosť sledovať a vyhodnocovať energetickú účinnosť rozvodu tepla a uverejniť výsledky svojho hodnotenia rozvodov za predchádzajúci kalendárny rok.

Súbor údajov o celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok poskytovaný do monitorovacieho systému podľa § 24 ods.3 písm. a) až d) a g) zákona je uvedený v prílohe č. 1, Vyhlášky č.13/2016 Z.z.

Súbor údajov o koncových odberateľoch alebo konečných spotrebiteľoch a ich celkovej spotrebe za predchádzajúci kalendárny rok alebo za predchádzajúce zúčtovacie obdobie poskytovaných do monitorovacieho systému, podľa § 31 ods.1 zákona, je  uvedený  v prílohe č. 3., Vyhlášky č. 13/2016 Z.z.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla je uvedený v prílohe č.10, Vyhlášky 88/2015 Z.z.

Súbor údajov o celkovej spotrebe energie za rok 2020 ( príloha č. 1 z vyhl. č.13/2016 Z.z.)

Súbor údajov o koncových odberateľoch alebo spotrebiteľoch energie za rok 2020  (príloha č.3 z Vyhl. č. 13/2016 Z.z.)

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla za rok 2020 (príloha č.10 z Vyhl. č.88/2015 Z.z.)