Cena tepla v roku 2010

Prehľad cien tepla na rok 2010 bez DPH

OST a plynové kotolne
Košice I. - IV.

Cena platná
od - do

Variabilná
zložka

Fixná
zložka

€/kWh

€ /kW

Domácnosti
- maximálna cena
určená ÚRSO-m

od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2010

0,03920

152,27930

Domácnosti
- ceny fakturované

od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2010

0,03549

152,27930

Odberatelia a koneční
spotrebitelia okrem domácnosti
- maximálna cena určená ÚRSO-m

od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2010

0,04090

152,27930

Odberatelia a koneční spotrebitelia
okrem domácnosti
- ceny fakturované

od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2010

0,03800

152,27930

Odberné miesta
v meste Košice – Šaca

Cena platná
od - do

Variabilná
zložka

Fixná
zložka

€/kWh

€ /kW

Domácnosti
- maximálna cena
určená ÚRSO-m

od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2010

0,02240

163,24970

Odberatelia a koneční spotrebitelia
okrem domácnosti
- maximálna cena určená ÚRSO-m

od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2010

0,02240

163,24970

Poznámka: farebne sú vyznačené ceny tepla, ktoré budú fakturované našim odberateľom tepla.