Cena tepla v roku 2008

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1 písm. k) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ( URSO ) z 27. júna 2007 č. 1/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsob jej vykonania a Výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 6/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla schválil maximálne ceny tepla pre regulované subjekty.

Maximálna cena tepla od 1. 1. 2008 do 31. 7. 2008 bola pre našu spoločnosť určená rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0216/2008/T zo dňa 27. 12. 2007.

Od 1. 8. 2008 došlo k zmene ceny tepla z dôvodu, že náš hlavný dodávateľ tepla Tepláreň Košice a.s. požiadal ÚRSO o zvýšenie ceny tepla. Toto zvýšenie bolo rozhodnutím ÚRSO č. 0569/2008/T zo dňa 28. 7. 2008 premietnuté do našej kalkulácie ceny tepla.

V dôsledku zvýšenia cien nakupovaného zemného plynu na výrobu tepla od 1.8.2008, požiadala naša spoločnosť o zmenu ceny tepla. ÚRSO náš návrh ceny tepla schválil rozhodnutím č. 0713/2008/T zo dňa 17. 10. 2008, s účinnosťou od 1. 11. 2008.

Na základe horeuvedených rozhodnutí sú pre našu spoločnosť záväzné tieto maximálne ceny tepla:

Prehľad cien tepla, schválených ÚRSO na rok 2008 (bez DPH)

ROK 2008

Zdroj Cena platná
od - do
Variabilná zložka Fixná zložka
Sk/GJ €/GJ Sk/GJ €/GJ
Na výstupe zo sekundárnych 
vykurovacích rozvodov (SVR) 
nadväzujúcich 
na OST pre Košice I – IV 
a SVR nadväzujúce na tepelné zdroje 
Plynové kotolne Košice 
od 01.01.2008 
do 31.07.2008
268,70 8,9192 248,50 8,2487
od 01.08.2008 
do 31.10.2008
310,00 10,2901 248,50 8,2487
od 01.11.2008 
do 31.12.2008
313,51 10,4066 248,50 8,2487
Na výstupe zo sekundárnych 
vykurovacích rozvodov 
nadväzujúcich na 
OST pre Košice – Šaca
od 01.01.2008 
do 31.12.2008
186,40 6,1873 273,60 9,0819