Vybrané ukazovatele


Vybrané ukazovatele:

Ukazovateľ

M.j.

rok 2017

rok 2016

rok.2015

rok 2014

rok 2013

Nákup tepla celkom

MWh

564 789

564 613

551 677

520 452

616 747

Predaj tepla celkom

MWh

533 881

534 589

521 519

491 883

581 246

Výnosy celkom

48 948 570

49 537 076

50 333 771

49 769 687

51 922 760

Náklady celkom bez dane z príjmov

48 596 163

49 146 259

49 907 618

49 308 887

51 301 716

 

 

 

 

 

 

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením

352 407

390 817

426 153

460 800

621 044

Daň z príjmu právnických osôb

65 647

66 425

171 600

132 826

120 220

Výsledok hospodárenia po  zdanení

286 760

324 392

254 553

327 974

500 824


 
 Individuálne účtovné závierky sú zverejnené  v Registri účtovných závierok MF SR  TU