Sprístupňovanie informácií v spoločnosti

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (spoločnosť) ako povinná osoba poskytuje informácie podľa § 2 odsek 3 v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) každému, kto o ne požiada.

Žiadosť o sprístupnenie informácií sa podáva:

  1. faxom: na číslo: 055/ 6222 141, 055/ 6007 110
  2. prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: sekretariat@teho.skteho@teho.sk
  3. poštou na adresu:

TEPELNÉ  HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Komenského 7

040 01 Košice

 

Za žiadosť o sprístupnenie informácií sa pokladá iba také podanie, z ktorého je zjavné, že je určená spoločnosti, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia žiadateľ navrhuje. (napr. písomne, faxom, e-mailom).