Poskytovanie darov a finančných príspevkov

Spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je zabezpečenie dodávky tepla a teplej vody pre svojich odberateľov, citlivo vníma prostredie, v ktorom podniká, preto svojimi aktivitami prispieva k jeho zveľaďovaniu a rozvoju. Okrem uvedomelého prístupu k životnému prostrediu, ktorý spoločnosť deklaruje, podporuje aj obyvateľov mesta v ich aktivitách.

Spoločnosť svojimi príspevkami podporuje činnosť škôl a neziskových organizácií mesta Košice, projekty, ktoré súvisia so športom a aktívnym pohybom- športové súťaže a rozvoj športových klubov, projekty zamerané na kultúru a spoločenské aktivity organizované predovšetkým mestom Košice, ochranu a oživenie technických a kultúrnych pamiatok. Spoločnosť sa snaží prispieť ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Žiadateľom môže byť fyzická osoba, športový klub, športový zväz, občianske združenie, nezisková organizácia, škola, obec, mesto, sociálne zariadenie, príspevková organizácia. Financovaný projekt nesmie byť realizovaný za účelom dosiahnutia zisku. Spoločnosť nepodporuje žiadne politické strany a hnutia.

Prijaté žiadosti o dary, sponzoring, finančný príspevok sú zaevidované a posudzované na porade vedenia spoločnosti. Všetky dary sú bez výnimky poskytnuté na základe Darovacej zmluvy, v ktorej sa príjemca zaväzuje, že poskytnutý dar bude použitý len na účel uvedený v zmluve (nebude použitý k akýmkoľvek komerčným účelom) alebo na základe Zmluvy o reklamnej spolupráci, príp. Zmluvy o reklame. Žiadateľ alebo organizácia je vyrozumená iba v prípade schválenia finančného príspevku, daru.

Po schválení výšky poskytnutého finančného príspevku bude vypracovaná zmluva, ktorá bude zaslaná príjemcovi na podpis. Po doručení podpísanej zmluvy budú finančné prostriedky príjemcovi odoslané na účet uvedený v zmluve v dohodnutej lehote.

Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok. Spoločnosť môže  z dôvodu vyčerpaného finančného limitu (alebo podľa aktuálnej finančnej situácie) žiadosť zamietnuť alebo poskytnúť len časť požadovanej sumy.

Spoločnosť zverejní názov každého príjemcu finančného príspevku alebo daru, spoločne s hodnotou a účelom jeho poskytnutia.

 

Žiadosti o poskytnutie finančnej podpory je možné zasielať  na adresu spoločnosti

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Komenského 7

040 01 Košice

 alebo emailom na teho@teho.sk.
 

V žiadosti je potrebné uviesť základné údaje o žiadateľovi a účel, na ktorý sa poskytnutie finančných prostriedkov žiada.

 

Zoznam podporovaných subjektov 2012-2020