Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Spoločnosť má vypracovaný dokument, ktorý bol vydaný v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokument upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi. Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice a jeho štatutárny orgán, čiže konateľa.

Spôsob podávania podnetov

  • Podnet možno podať písomne, telefonicky do záznamu alebo elektronickou poštou.
  • Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe alebo do Kancelárie prvého kontaktu,  ktorá je povinná doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe. Písomný podnet je možné podať aj do schránky na to určenej – na 1. poschodí na schodisku v administratívnej budove v sídle spoločnosti (schránka je označená nápisom: „Oznamovanie protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z.“). Schránku kontroluje denne zodpovedná osoba.
  • Podanie podnetu telefonicky do záznamu možno uskutočniť non-stop 24 hodín na tel. číslo linky protispoločenskej činnosti: 6007 199. Hovor je zaznamenávaný, o tejto skutočnosti je oznamovateľ vopred informovaný hláškou. 

Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: protispolocenskacinnost@teho.sk. Podnety prijaté prostredníctvom  elektronickej pošty, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.