Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Spoločnosť má vypracovaný dokument, ktorý je vydaný na základe ustanovení § 10 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokument upravuje postup pri preverovaní oznámení podávaných v zmysle ustanovení uvedeného zákona a pri poskytovaní ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti v zmysle uvedeného zákona. Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice a jeho štatutárny orgán, čiže konateľa.

Spôsoby podávania oznámení

  • Oznámenie možno podať písomne, telefonicky do záznamu alebo elektronickou poštou.
  • Písomné oznámenie je možné podať zodpovednej osobe alebo do Kancelárie prvého kontaktu - podateľne, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe. Písomné oznámenie je možné podať tiež do schránky umiestnenej na 1. poschodí na schodisku v administratívnej budove v sídle spoločnosti (schránka je označená nápisom: „Oznamovanie protispoločenskej činnosti“). Schránku kontroluje denne zodpovedná osoba.
  • Podanie oznámenia telefonicky do záznamu je možné uskutočniť non-stop 24 hodín na tel. číslo linky protispoločenskej činnosti:  055/6007 199. Hovory na tomto čísle sú zaznamenávané, o tejto skutočnosti je oznamovateľ vopred informovaný hláškou. 

Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: protispolocenskacinnost@teho.sk.