Integrovaný manažérsky systém

Pre zvýšenie kvality teplonosných médií a spokojnosti svojich priamych odberateľov spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v roku 2000 úspešne certifikovala systém manažérstva kvality (SMK) v procese „Zásobovanie teplom pre účely vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody“ podľa požiadaviek normy ISO 9002:1994. Získaním certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9002 bola prijatá politika kvality, ciele kvality, vymedzené zodpovednosti manažmentu spoločnosti, ako aj všetkých zamestnancov spoločnosti - od prípravy zmlúv so zákazníkmi až po kvalitnú dodávku tepla, teplej úžitkovej vody a ostatných služieb s tým spojených.

Spoločnosť obhájila certifikát SMK v roku 2003 podľa požiadaviek novej normy ISO 9001:2001 v procese „Výroba, rozvod a transformácia tepla a teplej úžitkovej vody“ a zároveň získala certifikát pre ďalšie dva procesy – „Servisná činnosť tepelnotechnických zariadení“ a „Výkon správy bytov“.

V júli 2006 bola vypracovaná a vedením spoločnosti schválená Politika integrovaného manažérskeho systému, ktorá nahradila doterajšiu Politiku kvality. Táto zmena bola súčasťou príprav na zavedenie integrovaného manažérskeho systému (IMS), ktoré vyvrcholili certifikačným auditom (november 2006), ktorý vykonala spoločnosť QSCert Zvolen - nezávislý certifikačný orgán manažérskych systémov. Spoločnosť obhájila certifikát v roku 2006 pre používanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000 a získala ďalšie dva certifikáty: certifikát pre zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004 a certifikát pre zavedenie a používanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa smerníc OHSAS 18001:1999.

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v roku 2020 úspešne absolvovala 2. kontrolný audit, uskutočnený spoločnosťou QSCert, spol. s r.o.

Na základe výsledkov auditu audítori skonštatovali, že spoločnosť TEHO s.r.o. Košice má udržiavaný a funkčný integrovaný manažérsky systém (IMS) podľa noriem ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018.

 

Spoločnosť má v súčasnosti udelené a platné tieto certifikáty:

v oblasti :

  • Výroba, rozvod a transformácia tepla a teplej úžitkovej vody
  • Servisné činnosti tepelnotechnických zariadení