História spoločnosti

Výstavbu a rozvoj teplárenskej sústavy v Košiciach v 50. - 60. rokoch minulého storočia  zabezpečovali v súčinnosti štát a mesto, pričom Tepláreň Košice a.s., ako výrobca tepla a elektrickej energie, bola súčasťou štátnej „veľkej energetiky“ a transformáciu tepla, výrobu teplej úžitkovej vody a ich distribúciu ku konečným spotrebiteľom v meste realizovala prevádzka tepelných zariadení komunálneho Bytového podniku mesta Košice.

Tepelné hospodárstvo, obecný podnik, Košice vznikol 1.1.1991 odčlenením prevádzky tepelných zariadení Bytového podniku  mesta Košice.

Tepelného hospodárstvo š.p. zabezpečoval dodávku tepelnej energie a prípravu teplej úžitkovej vody z centrálneho zdroja Tepláreň Košice prostredníctvom 139 odovzdávacích staníc tepla (OST), 26 kotolní na tuhé palivo a 24 kotolní na zemný plyn.

Dňa 16.10.1993 sa  obecný podnik transformoval do súčasnej podoby na obchodnú spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Košice.

Novovytvorená s.r.o. mala v prenájme 144 OST, z nich 69 OST prevádzkovalo TEKO a.s. Zo 40 kotolní na území mesta Košice, bolo 18 kotolní na tuhé palivo (hlavne v centre mesta) a 22 plynových kotolní (PK). V rámci „Ekologického programu TEHO s.r.o.“ došlo k postupnej rekonštrukcii kotolní na tuhé palivo. Časť bola rekonštruovaná na plynné a časť teplofikovaná v rámci SCZT. Program bol ukončený v roku 1998. V tom istom roku sme začali s ďalším projektom „Racionalizácia tepelného hospodárstva“. 

V súčasnosti prevádzkujeme 187 OST, 278  kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOS), ktorých počet  sa neustále zvyšuje v súvislosti s atomizáciou OST, 13 PK,  9 hydroforových staníc, 2 sústavy kolektorov – v mestskej časti Ťahanovce (8 900m) a na KVP (360 m) a cca 200 km distribučných sietí.