Podnájom nebytových priestorov v OST - Nad Jazerom

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,  040 01 Košice vyhlasuje obchodnú  verejnú súťaž na  "Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacích staniciach  v MČ Košice - Nad Jazerom", predmetom ktorej je prenechanie do dočasného odplatného užívania priestory v OST na 20 rokov.

 

  1. OST č. 111, Gagarinovo námestie,  súp. č. 2728,
  2. OST č. 112, Sputniková,    súp. č. 2722,
  3. OST č. 201, Bukovecká,  súp. č. 2720,
  4. OST č. 205, Irkutská,       súp. č. 2727.

Súťažné podmienky s prílohami si účastníci môžu prevziať osobne na základe písomnej žiadosti na adrese: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice od 8:00 hod. do 14: 00 hod. v pracovných dňoch do 19.11.2021 alebo elektronicky vincler@teho.sk. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky verejnej obchodnej súťaže, verejnú obchodnú súťaž zrušiť, ako aj právo odmietnuť všetky predložené návrhy.     

 

Súťažné návrhy možno doručiť osobne alebo poštou v lehote do 19.11.2020  do  14:00 hod.   

Kontaktná osoba:

Ing. Monika Mercová, tel. 055/6007130, mercova@teho.sk 

Bc. Róbert Vinclér,  tel.: +421 918 679 715,  055/ 6007161, e-mail:  vincler@teho.sk

Viď príloha.