Podnájom nebytových priestorov OST 202 - Bukovecká ul.

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,  040 01 Košice vyhlasuje obchodnú  verejnú súťaž  na Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacej stanici OST 202 v MČ Košice - Jazero - Bukovecká ul.:

  1. OST č. 202, Bukovecká ul. , výmer 39 m 2   

Súťažné podmienky s prílohami si účastníci môžu prevziať osobne na základe písomnej žiadosti na adrese: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice od 8:00 hod. do 14: 00 hod. v pracovných dňoch  do 22.07.2021 alebo elektronicky vincler@teho.sk. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky verejnej obchodnej súťaže, verejnú obchodnú súťaž zrušiť, ako aj právo odmietnuť všetky predložené návrhy.     

 

Súťažné návrhy možno doručiť osobne alebo poštou v lehote do 22.07.2021  do  14:00 hod.   

Kontaktná osoba: Bc. Róbert Vinclér,  tel.: +421 918 679 715,  055/ 6007161, e-mail:  vincler@teho.sk

Viď prílohu.