Prevádzkový poriadok

Prevádzkovo-kúpeľný poriadok kúpaliska 

Povinnosťou každého návštevníka kúpaliska je, aby sa oboznámil pred zakúpením vstupenky a vstupom na kúpalisko s týmto prevádzkovo-kúpeľným poriadkom a dodržiaval jeho ustanovenia. 
  
 
1. Vstup do areálu kúpaliska je povolený len s platnou vstupenkou – náramkom, ktorý bol zakúpený v pokladni kúpaliska a je pripevnený na ruke. Vstup na kúpalisko je možný aj s platnou permanentkou.
 
2. Permanentka je platná a možno ju využiť len v kalendárny rok, v ktorom bola zakúpená. Nevyužité vstupy na kúpalisko nie sú prenosné na ďalšiu letnú sezónu.
 
3. Kúpalisko je možné navštevovať denne počas letnej sezóny (ak to umožňuje počasie) v čase jeho prevádzkových hodín.
 
4. Pri naplnení kapacity kúpaliska /max 1200 návštevníkov/ správca kúpaliska vydá pokyn na uzavretie vstupu kúpaliska a prerušeniu predaja vstupeniek. Táto skutočnosť bude oznámená návštevníkom pri pokladni a zároveň bude vyvesený oznam o naplnení kapacity kúpaliska návštevníkmi. 
 
5. Deti mladšie ako 10 rokov musia byť v sprievode rodičov, alebo osoby staršej ako 18 rokov.
 
6. V detskom bazéne sa môžu kúpať iba deti mladšie ako 10 rokov pod dohľadom rodičov.
 
7. Malé deti a deti, ktoré nevedia plávať, musia používať záchranné vesty, nafukovacie kolesá, prípadne iné bezpečnostné pomôcky na plávanie.
 
8. Malé deti pri vstupe do bazénu musia mať nohavičky s pevnou gumkou okolo nôh.
 
9. Pred vstupom do bazénov je každý návštevník povinný osprchovať sa a prejsť brodom.
 
10. Do priestoru areálu kúpaliska je zakázané nosiť sklenené predmety, fľaše, poháre, fľaštičky, šampóny a podobne.
 
11. Na kúpalisku sú návštevníci povinní riadiť sa pokynmi plavčíkov, správcu kúpaliska, obsluhy kúpaliska a dodržiavať prevádzkovo-kúpeľný poriadok.
 
12. Neplavci majú využívať bazén pre nich vyhradený.
 
13. Počas kúpania v bazénoch môžu návštevníci využívať plavecké okuliare, potápačské okuliare, plutvy a dýchaciu trubicu tak, aby neobmedzovali a neohrozovali ostatných návštevníkov kúpaliska.
 
14. Každý návštevník je povinný šetriť zariadenie kúpaliska, šetriť vodou a sprchy používať len na čas nevyhnutne potrebný. 
 
15. Návštevník je povinný každú škodu, ktorú spôsobil na zariadení kúpaliska, v plnej výške nahradiť.
 
16. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobil vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním prevádzkovo-kúpeľného poriadku, prevádzkovateľ kúpaliska nenesie zodpovednosť.
 
17. Návštevník bude vykázaný z kúpaliska bez nároku na vrátenie vstupného, ak vážne porušuje ustanovenia prevádzkovo-kúpeľného poriadku, opakovane neuposlúchne  pokyny zodpovedných pracovníkov kúpaliska, alebo sa chová k iným osobám neprístojným a rušivým spôsobom.
 
18. Každý úraz, ktorý sa stane návštevníkovi kúpaliska, je potrebné oznámiť plavčíkovi. Plavčík poskytne prvú pomoc a podľa potreby zabezpečí potrebné náležitosti.
 
19. Za stratu osobných vecí návštevníkov kúpaliska mimo skriniek prevádzkovateľ kúpaliska nezodpovedá.
 
20. Výnimočné a neuvedené prípady, ktoré nie sú uvedené v prevádzkovo-kúpeľnom poriadku, budú riešené podľa rozhodnutia a pokynov správcu kúpaliska.
 
21. Návštevníci sú povinní udržiavať čistotu a neznečisťovať areál kúpaliska, smeti patria do odpadkových košov. 
 
 
Zakazuje sa:
 
  •  Vstupovať osobám na kúpalisko, ktoré trpia infekčnými chorobami, kožným chorobami alebo inými chorobami, pre ktorých nie je vhodná návšteva kúpaliska   z hygienických    dôvodov.
  •  Vstupovať do vody pod vplyvom alkoholu, omamných látok a ohrozovať tak bezpečnosť svoju a bezpečnosť ostatných návštevníkov.
  •  Skákať do bazénov, behať po chodníkoch.
  •  Kúpať sa v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného oblečenia.  
  •  V bazéne a jeho blízkom okolí fajčiť a jesť. 
  • Vodiť psov a iné zvieratá do areálu kúpaliska. 
  • Pľuvať,  močiť a inak znečisťovať bazény a areál kúpaliska.
  • Poškodzovať zeleň,  informačné a oznamovacie tabule, lavičky, odpadové   nádoby,  detské preliezky, hygienické zariadenia a pod.
  •  Zdržiavať sa v areáli kúpaliska mimo jeho prevádzky.
 
Prevádzkovateľ kúpaliska si vyhradzuje právo upraviť otváraciu a zatváraciu dobu kúpaliska v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, alebo z technických príčin. 
 
Pod pojmom nepriaznivé poveternostné podmienky sa rozumie:  neustávajúci dážď, búrky,  zima - pocitový chlad, silný nárazový vietor.