Prevádzkový poriadok

Prevádzkovo - kúpeľný poriadok kúpaliska  

 1. Vstup do areálu kúpaliska je povolený len s platnou vstupenkou – náramkom, ktorý bol zakúpený v pokladni kúpaliska a je pripevnený na ruke. Vstup na kúpalisko je možný aj s platnou permanentkou.
 2. Permanentka je platná a možno ju využiť len v kalendárny rok, v ktorom bola zakúpená. Nevyužité vstupy na kúpalisko nie sú prenosné na ďalšiu letnú sezónu.
 3. Kúpalisko je možné navštevovať denne počas letnej sezóny (ak to umožňuje počasie),  v čase jeho prevádzkových hodín.
 4. Pri naplnení kapacity kúpaliska správca kúpaliska vydá pokyn na uzavretie vstupu kúpaliska a na prerušenie predaja vstupeniek. Táto skutočnosť bude oznámená návštevníkom pri pokladni a zároveň bude vyvesený oznam o naplnení kapacity kúpaliska návštevníkmi.
 5. Deti mladšie ako 10 rokov musia byť v sprievode rodičov, alebo osoby staršej ako 18 rokov.
 6. V detskom bazéne sa môžu kúpať iba deti mladšie ako 8 rokov pod dohľadom rodičov.
 7. Malé deti a deti, ktoré nevedia plávať, musia používať záchranné vesty, nafukovacie kolesá, prípadne iné bezpečnostné pomôcky na plávanie.
 8. Malé deti pri vstupe do bazénu musia mať nohavičky s pevnou gumkou okolo nôh.
 9. Pred vstupom do bazénov je každý návštevník povinný osprchovať sa pri prechode brodom.
 10. Do priestoru areálu kúpaliska je zakázané nosiť sklenené predmety, fľaše, poháre, fľaštičky, šampóny a podobne.
 11. Na kúpalisku sú návštevníci povinní riadiť sa pokynmi plavčíkov, správcu kúpaliska, obsluhy kúpaliska a dodržiavať prevádzkovo-kúpeľný poriadok.
 12. Neplavci majú využívať bazén pre nich vyhradený.
 13. Počas kúpania v bazénoch môžu návštevníci používať plavecké okuliare, potápačské okuliare, plutvy a dýchaciu trubicu tak, aby neobmedzovali a neohrozovali ostatných návštevníkov kúpaliska.
 14. Každý návštevník je povinný šetriť zariadenie kúpaliska, šetriť vodou a sprchy používať len na čas nevyhnutne potrebný.
 15. Návštevník je povinný každú škodu, ktorú spôsobil na zariadení kúpaliska, v plnej výške nahradiť.
 16. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobil vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním prevádzkovo-kúpeľného poriadku, prevádzkovateľ kúpaliska nenesie zodpovednosť.
 17. Návštevník bude vykázaný z kúpaliska bez nároku na vrátenie vstupného, ak vážne porušuje ustanovenia prevádzkovo-kúpeľného poriadku, opakovane neuposlúchne  pokyny zodpovedných pracovníkov kúpaliska, alebo sa správa k iným osobám neprístojným a rušivým spôsobom.
 18. Každý úraz, ktorý sa stane návštevníkovi kúpaliska, je potrebné oznámiť plavčíkovi. Plavčík poskytne prvú pomoc a podľa potreby zabezpečí potrebné náležitosti.
 19. Za stratu osobných vecí návštevníkov kúpaliska mimo bezpečnostných skriniek prevádzkovateľ kúpaliska nezodpovedá.
 20. Výnimočné a neuvedené prípady, ktoré nie sú uvedené v prevádzkovo-kúpeľnom poriadku, budú riešené podľa rozhodnutia a pokynov správcu kúpaliska.
 21. Návštevníci sú povinní udržiavať čistotu a neznečisťovať areál kúpaliska, smeti patria do odpadkových košov.

 

Zakazuje sa

 1.  Na kúpalisko vstupovať osobám, ktoré trpia infekčnými chorobami, kožným chorobami alebo inými chorobami, pre ktorých nie je vhodná návšteva kúpaliska   z hygienických dôvodov.
 2. Vstupovať do vody pod vplyvom alkoholu, omamných látok a ohrozovať tak bezpečnosť svoju a bezpečnosť ostatných návštevníkov.
 3. Skákať do bazénov, behať po chodníkoch.
 4. Kúpať sa v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného oblečenia. 
 5. V bazéne a jeho blízkom okolí fajčiť a jesť.
 6. Vodiť psov a iné zvieratá do areálu kúpaliska.
 7. Pľuvať,  močiť a inak znečisťovať bazény a areál kúpaliska.
 8. Poškodzovať zeleň,  informačné a oznamovacie tabule, lavičky, odpadové nádoby,  detské preliezky, hygienické zariadenia a pod.
 9. Zdržiavať sa v areáli kúpaliska mimo jeho prevádzky.

 Prevádzkovateľ kúpaliska si vyhradzuje právo upraviť otváraciu a zatváraciu dobu kúpaliska, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok alebo z technických príčin.

 Pod pojmom nepriaznivé poveternostné podmienky sa rozumie:  neustávajúci dážď, búrky,  zima - pocitový chlad, silný nárazový vietor.