Zamestnanci


Naši zamestnanci sú nositeľmi týchto odborných spôsobilostí:

 • odborná spôsobilosť na podnikanie v odvetví: zásobovanie teplom – na výrobu a rozvod tepla
 • odborná spôsobilosť na vykonávanie činnosti vo verejnom obstarávaní 
 • odborná spôsobilosť v oblasti metrológie – zástupca registrovanej osoby na opravu a montáž určených meradiel
 • odborná spôsobilosť pre vykonávanie projekčnej činnosti - autorizačné osvedčenie vydané SKSI pre kat. 5.2 – vykurovacie zariadenia a 5.4 – tepelné zariadenia
 • odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe - činnosť stavebného dozoru
 • osvedčenie na opravy tlakových zariadení 
 • odborná spôsobilosť na výkon činnosti technika požiarnej ochrany
 • odborná spôsobilosť pre vykonávanie obsluhy tlakových nádob stabilných
 • odborná spôsobilosť na obsluhu kvapalinových kotlov V. triedy na plynné palivo
 • odborná spôsobilosť pre činnosť samostatného elektrotechnika podľa § 22 a elektrotechnika pre riadenie činnosti podľa § 23 vyhl. č. 718/2002
 • úradné skúšky zváračov podľa STN 287-1 (111, 311)
 • odborná spôsobilosť na samostatnú obsluhu plynových zariadení skupiny „B“
 • odborná spôsobilosť na obsluhu stavebných strojov
 • odborná spôsobilosť na obsluhu mobilného žeriava, hydraulickej ruky a ďalších zdvíhacích zariadení
 • odborná spôsobilosť viazačov bremien
 • odborná spôsobilosť pre stavbu lešení
 • odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach kúpalísk