Ceny tepla

Maximálna cena tepla od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 bola pre našu spoločnosť určená Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0166/2010/T zo dňa 21. 12. 2009. (viď Cena tepla v roku 2010)

Ceny tepla, ktoré budú fakturované našim odberateľom budú v prípade zmien (zníženia) fakturovanej ceny tepla našim dodávateľom úmerne znížené.